Cilt: 10 Sayı : 4
OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLANMASINDA SEYAHAT ACENTALARININ ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİ TARAFINDAN BİR DEĞERLENDİRME
The Role of the Travel Agencies in Marketing of Hotel Managements: A Consideration by Hotel Managements
Oktay EMİR

1.4K 129

Otel işletmelerinin rekabette üstünlük sağlamada kullanacağı en temel bileşenlerden olan pazarlama faaliyetlerinin başarısı, kullanılan aracı kuruluşların etkinliği ile doğrudan ilintilidir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, otel işletmelerinin pazarlanmasında bir aracı işletme olarak seyahat acentalarının rolünü tespit etmektir. Araştırmanın amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmış olup, bu kapsamda hazırlanan anket, Muğla’da 85, İstanbul’da 212 otel işletmesinin pazarlama yöneticisine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda otel yöneticileri, seyahat acentalarının otel işletmelerinin pazarlanmasında önemli işlevleri olduğunu belirtmekle birlikte Muğla’da faaliyet gösteren otel işletme yöneticilerinin görüşleri, İstanbul’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin görüşlerinden daha olumlu olduğu gerçekleştirilen analizlerle ortaya konulmuştur
The success of the marketing activities which are one of the most basic components to be used by the hotel managements in outmaneuvering in competition is directly associated with the activity of intermediary companies. The purpose of the survey in this context is to determine the role of the travel agencies as an intermediary in marketing of hotel managements. In collection of the data required for carrying out the purpose of the survey, survey method has been used, and survey that was prepared in this scope have been applied on the marketing managers of 85 hotel managements in Mugla and 212 in Istanbul. As a result of the survey, hotel managers stated that travel agencies have important roles on the marketing of hotel managements. In addition to this, it was revealed by the analyses that opinions of the managers of hotel managements that are active in Mugla are more positive than the opinions of the managers of hotel managements active in Istanbul
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ahipaşaoğlu, S. (1997): Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması Yönetimi ve Rehberliğin Meslek Olarak Seçilmesinin Nedenleri Üzerine Bir Uy- gulama. Ankara, Varol Matbaası.
Oktay EMİR