Cilt: 26 Sayı : 1
GENÇLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMI VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE TO SOCIAL LIFE AND THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS
YUNUS EMRE ÖZER

16 129

Gençliği belirleyen yaş aralıkları çeşitli çalışmalarda ve uluslararası kurumlar tarafından farklılaşabilmektedir. Bu tanımlar içerisinde Birleşmiş Milletler’in genç tanımı en çok kabul görenidir ve 15-24 yaş arasını kapsamaktadır. Bu yaş aralığı, gençlerin eğitim aşamalarının sonu ve hayata atılma yaşlarının başlarıdır. Gençler aldıkları eğitim sırasında ve yetişkinlik öncesi süreçte, katılım başta olmak üzere toplumsal anlamda sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. Diğer deyişle, gençlerin yetişkinlik öncesi dönemde okulda aldıkları eğitim ve kazandıkları bilinçle toplumsal konularda daha duyarlı hareket etmeleri ve görüşlerini rahatça ortaya koyabilmeleri beklenmektedir. Ancak bu farkındalık, tek başına eğitim öğretim kurumlarında kazanılacak bir gelişme değildir. Gençlerin katılımını arttırmak için genel anlamda merkezi- yerel yönetim ve sivil inisiyatif tarafından teşvik edilmeleri ve gençlere yönelik hazırlanacak programlarla katılım konusunda yönlendirilmeleri gerekmektedir.Bu çalışmada, gençliğin katılımıyla ilgili mevcut durum genel bir perspektiften değerlendirilmiş ve gençlerin katılımına etki eden unsurlar analiz edilmiştir. Bu kapsamda katılımla ilgili unsurlar değerlendirilirken, halka en yakın ve katılımına en uygun yönetim birimi olan yerel yönetimler düzeyindeki katılım ve uygulamalarına vurgu yapılmıştır.
Definitions and the age ranges of youth differ in literature. Among these definitions, United Nations’ definition is the most approved one. United Nations defined youth as, people between ages of 15-24. These ages are the end of education and the start of personal careers. During the education of young people and the period before adolescence, young people have to be aware of their social responsibilities. In other words, in this period young people have to be more responsive to social problems and expressive about their thoughts. This awareness cannot be learned only at schools. Young people have to be stimulated by local governments and civil initiatives to increase their participation. And also programs about youth participation have to be prepared.In this study, current situation about participation of young people is evaluated. And also factors effecting the participation of young people are analyzed. While the problem is evaluated in this content, participation in local governments is also emphasized.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Arches, J., ve J. Fleming (2006), ―Young People and Social Action: Youth Participation in The United Kingdom and United States‖, New Directions For Youth Development, 111, 81-90.
YUNUS EMRE ÖZER