Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 14 - 37 2015-02-01
Relation between Organizational Commitment and Gender: A Research on Health Care Staff Working in Hospitals
Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
12 261

Anahtar Kelimeler

Acar, A. Z. (2009). Lojistik İşletmelerinde Teknoloji Kullanımının Örgütsel Bağlılığa Etkileri. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, Eskişehir. Albayrak, E. G. (2007). Kariyer Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul. Al-Fadli, F. (1997). The relationship between organizational commitment, leadershipsubordinates work’s relationships and demographic variables. Public Administration, 37(1), 75-120. Allen, N. ve Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 123-148. Angle, H., ve Perry, J. (1981). An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness, Administrative Science Quarterly, 26, 1-14. Arbak, Y. ve Kesken, J. (2005). Örgütsel Bağlılık, Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Gelişim İçin Davranışsal Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir. Aviad, B. H., ve Berman, G. S. (1992). The Dimensions of Organizational Commitment. Journal of Organizational Behavior, 13, 379-387. Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Bartlett, K. R. (2001). The relationship between training and organizational commitment: A study of healthcare field. Human Resource Development Quarterly, 12(4), 335-352. Baysal, A. C. ve Paksoy, M. (1999). Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde Meyer-Allen Modeli, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28, 55-73. Beck, K. ve Wilson, C. (2000). Development of affective organizational commitment: A cross-sequential examination of change with tenure, Journal of Vocational Behavior, 56, 111-130. Berman, N. (1992). The Dimesion of Otganizational Commitment. Journal of Organizational Behaviour, 13, 380-401. Buchanan, B. (2000). Building Organizational Commitment: The Socialization Of Managers in Work Organizations. Administrative Science Quarterly, 19, 533-546. Celep, C. (2000). İlköğretim Müfettişlerinin Kendini Tanımlama ve Çalışma Ortamı Değer Algıları. Trakya Üniversitesi Dergisi, Sosyal Bilimler C Serisi, 1 (1), Mayıs, 22-40. Cohen, A. (1993). Age and Tenure in Relation to Organizational Commitment: A MetaAnalysis, Basic and Applied Social Psychology, 14 (2), 143-159.Çakır, Ö. (2001). İse Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler, Ankara: Seçkin Yayıncılık.Çetin, M. Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Dick, G., ve Metcalfe, B. (2001). Managerial Factors and Organizational Commitment: A Comparative Study of Police Officers and Civilian Staff. The International Journal of Public Sector Management, 14(2), 111-128. Dixon, M. A., Turner, B.A., Cunningham, G.B., Sagas, M., ve Kent, A. (2005). Challenge is key: An investigation of affective organizational commitment in undergraduate interns, Journal of Education for Business, 11, 252-266.Durna, U., ve Eren, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.Feather, N.T. ve Rauter, K. A. (2004). Organizational citizenship behaviors in relation to job status, job insecurity, organizational commitment and identification, job satisfaction and work values, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 146-165.Gaertner, K.N., ve Nollen, D. (1989). Career Experiences, Perceptions of Employment Practices and Psychological Commitment to the Organization. Human Relations, 42 (11), 975-991.Gözen, E.D. (2007). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık, Sigorta Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara. İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Çizgi Kitabevi Yayınları, Ankara.Karrasch, A. I. (2003). Antecedents and consequences of organizational commitment, Military Psychology, 15 (3), 23-45.Kaya, O. (2007). Örgütsel bağlılık: Emniyet genel müdürlüğü merkez biriminde bir uygulama.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.Lingard, H., ve Lin, J. (2004). Career, family and work environment determinants of organisational commitment among women in the Australian construction industry. Construction Management and Economics, 22(4), 409-420. Luthans, F. (1995). Organizational Behaviour, 7. Basım, New York, McGraw-Hill.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2015


Makalenin Yazarları
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN