Yıl 2015, Cilt: 70 Sayı : 1 Sayfalar 65 - 110 2015-04-03
DİYALEKTİK BİR ANAYASA İNCELEMESİ İÇİN ÇERÇEVE GİRİŞİMİ
Gökhan ATILGAN
12 261

Öz entrThe aim of this article is to propose an alternative method for the studies of constitution. The contradiction that stems from the fact that the intensity of the debates on constitution does not accompany sufficient methodological discussions is what lays the basis for this proposal. Underlying the dialectical method that this study proposes as an alternative to legal positivism employed by mainstream studies of constitution are internal relations philosophy on the one hand and a holistic understanding of social sciences on the other. In this respect this article not only exhibits its own conception of philosophy and of social sciences, it also develops a critique of external relations philosophy as well as the specialized understanding of social sciences that rests on an atomistic-rationalist conception of totality. The model that the article proposes for the studies of constitution builds mainly on the dialectical method that Bertell Ollman has reconstructed through a dialectical reading of Marx's classical works. What informs the main tenets of the proposed method in this article are abstractions such as extension, level of generality and vantage point as well as the dialectical categories such as essence-appearance, identify-difference, quality-quantity, metamorphosis, unity of opposites, contradiction, negation of negation, precondition and resultBu makalenin amacı, anayasa incelemeleri için alternatif bir yöntem önermektir. Önerinin zemini, Türkiye’de anayasa tartışmalarının yoğunluğu ile anayasa incelemelerinde yöntem tartışmalarının cılızlığı arasındaki çelişkidir. Bu çalışmanın anayasal pozitivizme karşı önerdiği diyalektik yöntemin ardında içsel ilişkiler felsefesi ve bütünsel bir sosyal bilim anlayışı yatmaktadır. Makale, bu bakımdan, takip ettiği felsefe ve sosyal bilim anlayışını sergilemenin yanı sıra anayasal pozitivizme hâkim olan atomistik-rasyonalist bütünlük anlayışına yaslanan dışsal ilişkiler felsefesinin ve parçalı sosyal bilim anlayışının bir eleştirisini de yapmaktadır. Makalede diyalektik anayasa incelemeleri için önerilen çerçeve, ağırlıklı olarak Bertell Ollman’ın Karl Marx’ın eserlerinin diyalektik bir okumasına dayanarak yeniden kurduğu diyalektik yönteme dayandırılmıştır. Önerilen çerçevenin ana hatları kapsam, genellik düzeyi ve konumlanma noktası soyutlamalarına ve diyalektiğin öz ve görünüm, özdeşlik ve farklılık, nicelik ve nitelik, başkalaşım, karşıtların birliği, çelişki, yadsımanın yadsıması, önkoşul ve sonuç gibi kategorilerine göre şekillendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

entrConstitution, internal relations philosophy, dialectical method, dialectical categories, constitutional positivismAnayasa, içsel ilişkiler felsefesi, diyalektik yöntem, diyalektiğin kategorileri, anayasal pozitivizm
Aldıkaçtı, Orhan (1973), Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası [2. baskı] (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 3 Nisan 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Gökhan ATILGAN