Yıl 2017, Sayı : 37 Sayfalar 211 - 220 2017-06-01
Hadis ve İdeoloji: Şiî-Sünnî İhtilâfının Hadis Rivayetine Yansımaları - Mahmut Demir
Muhammed Enes TOPGÜL
18 261

Öz Mahmut Demir’in Sünnî-Şiî ihtilâfını fezâil rivayetleri üzerinden ele alaneseri, hem erken İslâmî edebiyatın ihtilâflı bir konusuna tematik bir kayıtlaeğilmesi hem de iddialı üslûbuyla dikkat çekiyor. Sünnî-Şiî ayrışmasınınhadis rivayetiyle ilişkisini fezâil hadisleri bağlamında tespit etmeyi hedefleyençalışmada tek tek bütün fazilet rivayetlerine değinilmiyor, genel olaraksahâbe ve Ehl-i beyt’in, özel olarak da ilk dört halifenin faziletlerine ilişkinrivayetler Sünnî ve kısmen Şiî eserler üzerinden inceleniyor.

Anahtar Kelimeler

Hadis, ideoloji, şii, sünni, rivayet
Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‘ li-ahlâki’r-râvî ve âdâbi’s-sâmi‘, nşr. Muhammed Acâc el-Hatîb, I-II, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1416/1996.
Birincil Dil
Konular Din Bilimi, Tarih
Yayımlanma Tarihi 01-06-2017
Bölüm Kitâbiyât
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 01-06-2017


Makalenin Yazarları
Muhammed Enes TOPGÜL