Yıl 2012, Cilt: 15 Sayı : 27 Sayfalar 129 - 156 2012-06-01
A STUDY OF HUMAN RESOURCES TO DETERMINE THE IZMIR LOOK ANGLE
İNSAN KAYNAKLARINA BAKIŞ AÇISININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Tamer KEÇECİOĞLU,Mustafa Kemal YILMAZ
17 261

When we look at the development of human resources management, operational, technical, and activity-based approach, an evolution towards the formation of strategic decision-making structures, we see that affect. Most of this evolution of human resource management to create business value, impact on business results felt the impact. Individual goals with organizational strategies in general, the biggest problem is disconnect. This issue of human resources actions and decisions adversely affects the value added created by.When we look at the future role of human resources, talent management, strategic business partner, demographic risks inherent in the concept of managing and monitoring the global economy have been revealed. From this perspective, the human resources business functions by other functions, is becoming the place and role of continuous debate. The biggest reason to produce business results Human Resources and organizational structure, usually focusing on the external customer and as a result of excessive human resources strategies with business strategies based on yürütememedir together.Human resources function affects people, or people connected to the new mission is to increase the success of the organization by improving decisions. This new high-quality services to respond to the needs of the recipients paradigma offering a “value” defines the proposal. Focus on product-based solution-based focus in this definition is an accurate conversion. Looking at this point to guide the market value of the human resources function in organizations, how intangible assets focus on the compelling need to focus on value bid. This need is a new role of human resources and raises new competencies to be portrayed. Human capital development of the concept as an effective metric and analytic capability development, information technology can assist in the development of human resources function. In this sense, the micro-level study in Izmir companies have realized the concept of human resources points of view seeks to question the purpose. A questionnaire study of 91 companies operating in Izmir has been reached, the managers were asked their opinions about dignity, The validity and reliability analysis was made by using SPSS 15 model .As a result of the study, the initial hypothesis, the results of the study demonstrated consistency. As a result of this study, the development of human resources functions and take part in strategic decisions and recommendations formed a team to take on acting as a catalyst. The height of the original side of the sample and as a result of this study was obtained from the data and the accuracy of this data is on the opposing proposals we will. Market-based measurement systems for human resources and business results brought by the introduction of the concept of human capital with focus and execution are among the headlines suggest
İnsan kaynakları yönetiminin gelişimine baktığımızda operasyonel, teknik ve faaliyet temelli yaklaşımdan, karar verme yapılarını etkileyen stratejik oluşuma doğru bir evrimleşme görmekteyiz. Bu evrimleşme en çok insan kaynakları yönetiminin iş değeri yaratması, iş sonuçlarını etkilemesi konularında etkisini hissettirmektedir. Genelde en büyük sorun örgüt stratejileri ile bireysel hedeflerin bağlantısızlığı olmaktadır. Bu sorun insan kaynakları eylemleri, vereceği kararlar ve yaratacağı katma değeri olumsuz biçimde etkilemektedir.İnsan kaynaklarının gelecekteki rollerine baktığımızda kabiliyet yönetimi, stratejik iş ortağı, demografik riskleri yönetme ve küresel ekonomiyi izleme kavramlarını içinde barındırdığı ortaya konmuştur. Bu açıdan bakıldığında insan kaynakları fonksiyonlarının işletmenin diğer fonksiyonlarına göre yeri ve oynadığı rol sürekli tartışma konusu haline gelmektedir. Buradaki en büyük neden İnsan Kaynaklarının iş sonuçlarını üretecek biçimde örgütlenmemesini ve genellikle aşırı ölçüde örgüt içi yapıya odaklanarak dış müşteri ve sonucu temel alan insan kaynakları stratejileri ile iş stratejileri birlikte yürütememedir.İnsan kaynakları fonksiyonunun yeni misyonu insanı etkileyen veya insana bağlı kararların iyileştirilmesiyle örgütün başarısını arttırmaktır. Bu yeni paradigma alıcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek yüksek kaliteli hizmetler sunmasıyla “ değer “ teklifini tanımlar. Bu tanımlama içerisinde ürün temelli odaklanmadan çözüm temelli odaklanmaya doğru bir dönüşüm görülmektedir. Bu noktadan baktığımızda insan kaynakları fonksiyonunu örgütlerin piyasa değerini yönlendirecek, soyut varlıkları nasıl arttıracağına odaklanmak zorlayıcı değer teklifine odaklanmaya ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç yeni insan kaynakları rolünü ve yeni yetkinliklerin tasvir edilmesini gündeme getirir. İnsan sermayesi kavramının etkin olarak geliştirilmesi metrik ve analitik yapabilirliklerin geliştirilmesi, bilgi teknolojileri insan kaynakları fonksiyonunu geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu gözle bakıldığında bu gerçekleştirdiğimiz çalışma mikro seviyede İzmir’deki firmaların insan kaynakları kavramına bakış açılarını sorgulamak amacı gütmektedir. Gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasında İzmir’de faaliyet gösteren 91 firmaya ulaşılmış, yöneticilerin saygınlık hakkındaki görüşleri sorulmuş, SPSS 15 modeliyle geçerlilik ve güvenilirlikten geçirilmiştir. Çalışmanın sonucunda baştaki hipotezler, çalışmanın sonuçlarıyla tutarlılık sergilemiştir. Bu çalışma sonucunda insan kaynakları fonksiyonlarının gelişmesi ve stratejik kararlar içerisinde yer alması ve katalizör görevi üstlenmesi için bir takım öneriler oluşturulmuştur. Bu çalışmanın orijinal tarafı örneklem sayısının yüksekliği ve bunun sonucunda elde edilen verilerin ve bu verilere karşıt getireceğimiz önerilerin doğruluğu üzerindedir. Piyasa temelli insan kaynakları ve iş sonuçları için ölçme sistemlerinin devreye sokulması insan sermayesi kavramının getirdiği odaklanma ve birlikte yürütme önerdiğimiz ara başlıklar arasında yer almaktadır

Anahtar Kelimeler

Accenture (2006). The High-Performance Workforce Study 2006, Research Report.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Bölüm İşletme
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Tamer KEÇECİOĞLU
Mustafa Kemal YILMAZ