Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 21 - 24 2019-03-01
The Evaluation of Blood Glucose and pH Levels of the Patients Who Attempt Suicide With Drug Overdose
İlker AKBAŞ,Sultan Tuna Akgöl Gür,Abdullah Osman Koçak
11 261

Öz trenGiriş: İnsanlık tarihi boyunca bütün toplumlarda her zaman görülen intihar sadece ruh hekimlerini ilgilendiren bir sorun olmayıp ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleri vardır. Dünya Sağlık Örgütü, intiharları gerçek intiharlar ve intihar girişimleri olarak ikiye ayırarak gerçek intiharları ölümle sonuçlananlar olarak belirlemektedir. İntihar girişimleri ise bireyin kendisini yok etmek, zarar vermek, zehirlemek amacıyla gerçekleştirdiği intihara yönelik, ölümcül olmayan tüm istemli girişimlerdir.Gereç-yöntem: Çalışmamız Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Acil servisinde retrospektif olarak yapılmıştır. Çalışmamız için 01.01.2010-31.12.2011 tarihleri arasında hastanemize başvuran intoksikasyon hastalarına ait dosyalar incelenmiştir. Çalışmamız içinde belirlenen tarih aralığında hastanemize ilaç içme sonrası başvuran hastalar dahil edilmiştir. Bu hastaların yaş, cinsiyet, medeni durum gibi demografik verilerine ek olarak aldığı ilaçlarda psikiyatrik ilaçlar(antidepresan, anksiyolitik) ve analjezik(parasetamol, NSAİD) ve antibiyotik ilaçlar olarak gruplandırılmıştır. Hastanede yattığı süre içerisinde psikiyatri konsültasyonu sonrası aldığı psikiyatrik tanı, Glasgow koma skoru, başvuru anı kan ph, glikoz ve hastanede kalış süresi (1 günden az, 1 günden çok olmak üzere) kayıt altına alınmıştır.Bulgular: Dosya taramasından toplam 234 hasta verisine ulaşıldı. Hastaların %69,7’si (n=163) kadın cinsiyette idi. Hastaların yaş ortalaması 24,64( ±9,463). Medeni durumlarına göre hastaların 75 tanesi (%32,1) evli, 150 tanesi (%64,1) bekar, 5 kişi dul (%2,1) ve 4 (n=1,7) hasta ise nişanli idi. Hastaların intihar amaçlı kullandıkları ilaçlara göre psikiyatrik ilaç kullanan 72 (%30,8), analjezik ve antibiyotik kullanan 83 (35,5) hasta vardı. Hastalardan 24 saat üzerinde hastanede yatan hasta sayısı 38 (%16,2) idi.Yapılan istatistiksel analizde psikiyatrik ve Antibiyotik-Analjezik ilaçlar ile intihar eden hastaların GKS, PH ve Glikoz değerleri arasında anlamlı fark yoktu. (p>0,05) aynı şekilde aldıkları ilaç çeşidine (psikiyatrik, analjezik-antibiyotik) göre hastanede yatma süreleri arasında da anlamlı fark yoktu(p>0,05).Tartışma: Çalışmamızın sonucunda intihar ve intihar girişimi olan hastalarda; kadınların çoğunlukta olduğu ve hastalarımızın çoğunun 30 yaşın altında olduğu bulundu. İntihar amaçlı kullanılan ilaçlar göz önüne alındığında analjezik-antibiyotik ile psikiyatrik ilaç alınmasının, kan parametreleri ve GKS üzerinde bir fark tespit edilememiştir.Introduction: Throughout the history of humanity, suicides in all societies are not only a matter of concern to the psychiatrists, but also have economic, cultural and social aspects. The World Health Organization divides the suicides into completed suicides and suicide attempts and determines that the completed suicides result in deaths. Suicide attempts are all non-lethal voluntary attempts to destroy, harm, and poison oneself. Method: Our study was done retrospectively in the emergency department of Faculty Hospital at Atatürk University. The files of the intoxication patients who applied to our hospital between 01.01.2010 and 31.12.2011 were examined. The patients who applied to our hospital after taking pills for suicidal reasons were included in the study. In addition to demographic data such as age, gender, marital status, these patients were classified according to the drugs they took like psychiatric drugs (antidepressant, anxiolytic) and analgesic (paracetamol, NSAID) and antibiotic drugs. Psychiatric diagnose, Glasgow coma score, blood pH  at the time of presentation, glucose and hospitalization time(less than 1 day, more than 1 day) were registered.Results: From the file scan, the data of a sum of 234 patients was reached. 69.7% (n = 163) of the patients were female. The mean age of the patients was 24.64 (± 9.463). According to marital status, 75 (32.1%) of the patients were married, 150 (64.1%) were single, 5 were widow (2.1%) and 4 (n = 1.7) patients were engaged. According to the drugs they used for suicide, there were 72 (30.8%) patients who used psychiatric drugs and 83 (35.5) patients who used analgesics and antibiotics. The number of patients that were hospitalized above 24 hours was 38 (16.2%). In the statistical analysis, there was no significant difference between GCS, pH and Glucose values of the patients who committed suicide with Psychiatric and Antibiotic-Analgesic drugs (p> 0.05). Similarly, there was also no significant difference between hospitalization times (p> 0.05). Discussion: As a result of our study, it was found that the patients that committed and attempted suicide were under 30 years old and mostly women. Considering the drugs used for suicidal purposes, no difference could be detected between the use of analgesic-antibiotics and psychiatric medication on blood parameters and GCS.

Anahtar Kelimeler

trenintihar girişimi, aşırı doz ilaç kullanımı, glukoz, pH, kan analiziSuicide attempts, drug overdose, glucose, ph, bloood analyzes
1. Bekaroğlu M. Birinci Basamak için Acil Psikiyatri. İstanbul: Uniform Matbaası, 1998.
Birincil Dil en
Konular Toksikoloji
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2019
Bölüm Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2019


Makalenin Yazarları
İlker AKBAŞ
Sultan Tuna Akgöl Gür
Abdullah Osman Koçak