Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 79 - 88 2018-03-30
Uzaktan Eğitimle Öğrenim Gören Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Programa İlişkin Görüşleri
İbrahim GÜL,İ. Bakır Arabacı
18 261

Öz Teknoloji, eğitim sisteminde bir takım gelişmelere neden olmuştur. Bunlardan birisi de bireylerin uzaktan eğitimidir. Uzaktan eğitim ile geniş kitlelere eğitim götürülmesi mümkün olmuştur. Uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenmeyi de kolaylaştıran bir öğretim yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan eğitimin yararlarına rağmen kendisine göre sorunları bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitimle öğrenim gören Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin sorunlarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi, uzaktan eğitim yolu ile Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerden gönüllü olarak araştırmaya katılan 19 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  Öğrencilere konuyla ilgili sorular sorulmuş ve cevapları kaydedilmiştir. Araştırmanın kuramsal kısmı literatür taranarak oluşturulmuştur. Araştırma bu haliyle nitel bir çalışmadır. Uygulama kısmıyla ilgili olarak görüşme formuyla toplanan bilgiler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Önce bütün görüşmecilere birer numara verilerek görüşleri kodlanmıştır. Görüşme formunda yer alan kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Bunlar yorumlanarak bazı genellemelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğrenciler devam zorunluluğu olmadığı için bu programı tercih etmektedirler. Programın değerlendirilmesine yönelik yedi tema tespit edilmiştir. Öğrenciler, tezliye geçişin kolaylaştırılmasını istemektedirler.  Bu sonuçlara dayalı olarak ilgililere bazı önerilerde bulunulmuştur

Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, eğitim yönetimi
Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 4, 420-425.Akdemir, O. (2008). Teaching in online courses: experiences of ınstructional technology faculty members. Turkish Online Journal of Distance Education, 9, 2. 97-108.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2018
Bölüm MAKALE
Yazarlar Orcid : 0000-0002-0501-8221Yazar: İbrahim GÜL (Sorumlu Yazar)Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey Yazar: İ. Bakır Arabacı Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2018


Makalenin Yazarları
İbrahim GÜL
İ. Bakır Arabacı