Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 23 - 37 2015-07-01
Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking
İslami Bankalarda Likidite Riski Yönetimi: Türkiye’de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Gökhan IŞIL,Nasıf ÖZKAN
21 261

The aim of this study is to determine the factors that affect the liquidity risk of four participation banks operating in Turkey by using seemingly unrelated regression (SUR) method with quarterly data of 2006-2014. The results of the study indicate that previous period liquidity risk (GAPt-1) and credit expansion (KTV) of participation banks have an impact on liquidity risk. These results mean that, in case of the increase in the ratios of previous period financing gap to total assets and total credits to total assets will also increase the liquidity risk of participation banks. On the other hand, it seems that the other bank specific (liquid assets-LATV, capital adequacy ratio-SYR, return on assets-ROA and bank size-LNTV) and macroeconomic variables (growth rate-GSYH and inflation rate-ENF) included in the analysis have no effect on the liquidity risk of all participation banks
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan dört katılım bankasının likitide riskini etkileyen faktörleri, 2006-2014 yılları arası üçer aylık veriler kullanılarak görünürde ilişkisiz regresyon (SUR) yöntemi ile tespit etmektir. Çalışmanın sonuçları, katılım bankalarının önceki dönem likidite riskinin (GAP ) ve kredi t-1 genişliğinin (KTV) likidite riski üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, geçmiş dönem finansman açığının toplam varlıklara oranının ve toplam kredilerin toplam varlıklar içindeki payının arttıkça, katılım bankaların likidite riskinin de artacağı anlamına gelmektedir. Öte yandan, analize dahil edilen diğer bankaya özgü (likit aktifler-LATV, sermaye yeterlilik rasyosu-SYR, aktif karlılığı- ROA ve banka büyüklüğü-LNTV) ve makroekonomik değişkenlerin (büyüme oranı-GSYH ve enflasyon oranı-ENF) katılım bankalarının tümümün likidite riskinin üzerinde etkisi olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2015


Makalenin Yazarları
Gökhan IŞIL
Nasıf ÖZKAN