Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 1 Sayfalar 103 - 109 2011-02-01
Leadership Styles of Mayors in Turkey and Factors Effecting Their Leadership Styles
Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Liderlik Tarzı ve Liderlik Tarzını Etkileyen Faktörler
Durmuş YÖRÜK,Süleyman DÜNDAR,Birol TOPÇU
39 261

Leadership styles play an important role for both public and private organizations in using their resources effectively and efficiently. Municipalities have crucial functions in today’s world where decentralization is more important than centralization. Mayors, who are top level managers of municipalities, play an important role on the efficiency and effectiveness of public services offered by local governments. In this study, leadership styles of mayors are examined in Turkey, and the factors effecting their leadership styles are tried to be determined. Research results suggest that majority of the mayors in Turkey adopt democratic leadership styles. However, there are substantial number of mayors are inclined towards autocratic and liaises-faire leadership styles. It has been observed that age, education level, duration in politics, experience in mayor’s office, political party affiliation, are determinants of mayors’ leadership styles in Turkey
Liderlik tarzı gerek özel ve gerekse kamu örgütlerinin sahip olduğu kaynaklarını verimli ve etkin bir biçimde kullanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle merkezden yönetim yerine yerinden yönetimin yaygın olarak uygulanmaya konduğu günümüz koşullarında, yerel yönetimlerin başında gelen belediyeler çok önemli fonksiyonlara sahiptir. Belediyelerin tepe yöneticisi konumunda olan belediye başkanları, uygulamış oldukları liderlik tarzlarıyla, belediye hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde sunulmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yapılan bu çalışma ile Türkiye’deki belediye başkanlarının liderlik tarzları araştırılmış ve bu liderlik tarzlarını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda Türkiye’deki belediye başkanlarının çoğunluğunun demokratik liderlik tarzı sergiledikleri, bunun yanında otokratik ve serbestiyetçi liderlik tarzlarını da benimseyen belediye başkanlarının da azımsanamayacak sayıda olduğu görülmüştür. Araştırmada, belediye başkanlarının benimsedikleri liderlik tarzında; yaşın, siyasette kaldığı sürenin, yerleşim yeri türünün, daha önce bu görevi yapıp yapmadığının ve özellikle de ait olduğu siyasi partinin belirleyici rol oynadığı saptanmıştır

Anahtar Kelimeler

Arıkan, S. (2001) “Otoriter ve Demokratik Liderlik Tarzları Açı- sından Atatürk’ün Liderlik Davranışlarının Değerlendirilme- si”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19,(1).
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2011


Makalenin Yazarları
Durmuş YÖRÜK
Süleyman DÜNDAR
Birol TOPÇU