Yıl 2016, Cilt: 7 Sayı : 14 Sayfalar 25 - 42 2016-06-01
GLOBALIZATION AND THE UNIVERSAL VALUES OF GLOBALIZATION
KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN EVRENSEL DEĞERLERİ
Serpil AĞCAKAYA,Süleyman ÖĞREKÇİ
68 261

ABSTRACT Globalization is a concept of spreading. Globalization is the spreading of theoritical or practical things, demands, habits or almost everything which is about human‟s daily values all over the world. With the transformation of modern social system into a political system via states and markets, power relations have had also a change and new nations and life styles have emerged. Technological, economic, political and socio-cultural developments which have emerged in the second half of the twentieth century have led to significant changes in the habits, life styles and needs of societies. Global economy, along with the liberalization of trade and finance which are as the fundamental basis of economy, has also led to increase in national(local) organizations which follow a motion in parallel to this development. A historical overview of the concept of globalization has been also evaluated in the study. Then, the domain of globalization: society in global transformation, economic and political dimensions of globalization, new globalism transformed by the influence of communication, has been examined from the perspective of glabal individual and multiculturalism. The purpose of the study is to reveal the new globalization which has been accelerated with the development of communication affects all countries in the world by gaining economic, social, political and cultural dimension
Küreselleşme bir yaygınlaşma olgusudur. Küreselleşme, teorik ya da pratik olguların, isteklerin, yaşantıların ya da insanın günlük değerleri arasında yer alan hemen her şeyin dünya üzerinde yaygınlaşmasıdır. Modern toplumsal sistemin devletler ve pazarlar aracılığında siyasal bir sistem haline dönüşmesiyle birlikte güç ilişkileri de değişim yaşamış, yeni uluslar ve özgün yaşam tipleri ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan teknolojik, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel gelişmeler, toplumların alışkanlıkları, yaşam tarzları ve gereksinimleri üzerinde önemli değişimler meydana getirmiştir. Küresel ekonomi, ekonominin temel dayanakları olarak ticaretin ve finansın serbestleşmesiyle birlikte, bu gelişmeye paralel bir seyir izleyen ulusal (yerel) örgütlenmelerin de artış göstermesine neden olmuştur. Çalışmada küresellik kavramının tarihsel bir özeti de değerlendirilmiştir. Daha sonra küreselleşme olgusunun etki alanları: küresel dönüşümlerde toplum, küreselleşmenin ekonomik ve politik boyutu, iletişimin etkisiyle dönüşen yeni küresellik, küresel birey ve çok kültürlülük perspektifinden incelenmiştir. Çalışmanın amacı; iletişimin gelişmesiyle birlikte hız kazanan yeni küreselleşmenin günümüzde ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyut kazanarak tüm dünya ülkelerini etkilediğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler

Acar, A.Z. (2013). “Elektronik Tedarik (E-Sourcing)”, Ç.Bulut ve İ.Pırnar (Ed.), Uluslararası İşletmecilik – Temel Kavramlar, Ankara: Nobel Yayınları.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
Serpil AĞCAKAYA
Süleyman ÖĞREKÇİ