Yıl 2015, Cilt: 14 Sayı : 55 Sayfalar 148 - 160 2015-06-03
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Ahmet AKBABA,Birsen KAYA
21 261

Öz entrThe aim of this study is to determine teachers’ opinions about cognitive skills development of children at kindergarten. Qualitative approach and descriptive survey model is used in this study. After literature review, nine questions are generated with the help of expert opinion. Semi-structured interview technique is used in the interviews with twenty voluntary teachers in three different kindergartens in Van City. These interviews are recorded and written down. Some of the findings of the survey are cognitive skills which are acquired in early childhood; project and learning by doing are the mostly used techniques; cognitive skills are not generally included in pre-school education plan. This survey has some advices like school and family cooperation should be minded more, growth environment of children should be more encouraging to develop thinking skillsBu araştırmanın amacı, okul öncesi öğrencilerinin düşünme becerilerinin gelişmesine yönelik öğretmen görüşlerinin belirlemektir. Nitel yaklaşımla yapılan çalışma betimsel tarama modelindedir. Literatür taraması ve uzman görüşüne başvurularak 9 soru belirlenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Van ilinde müstakil 3 anaokulunda görev yapan 20 gönüllü öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler ses kaydı altına alınmış ve yazılı hale getirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler, düşünme becerilerinin erken çocukluk döneminde kazanıldığını, en çok kullandıkları yöntem ve tekniklerin proje, gösterip yaptırma ve yaparak yaşayarak öğrenme olduğunu, okul öncesi eğitim planında düşünme becerilerine pek yer verilmediğini gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca ve eğitim sürecinde aile ve öğretmenin işbirliğiyle aile katılım çalışmalarına önem verilmesi, çocuğun çevresinin düşünmeyi teşvik edecek biçimde etkin hale getirilmesi gibi öneriler ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

entrPre-school education, cognitive skills, TeacherOkul öncesi eğitim, Düşünme Becerileri, Öğretmen
Alkaya, F. (2006). Eleştirel düşünme becerilerini temele alan fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2015
Bölüm İktisat
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Ahmet AKBABA
Birsen KAYA