Cilt: 10 Sayı : 19
DISCOVERY OF LOCATION IN ECONOMICS: AN ANALYSIS OF PAUL KRUGMAN'S THEORY
Ayşen Hiç GENCER

20 129

Öz trenGeleneksel olarak, iktisadi düşünce ekonomik faaliyetlerin meydana geldiği yer kavramını, demek ki tüketicilerin nerede tüketim ve üreticilerin nerede üretim yapmayı optimal olarak seçtiklerini ve bu iki tarafın kararlarının birbirini ne şekilde etkilediğini, ihmal etmiştir. Nihayet, 1990'lardan itibaren gerek teorik gerek ampirik çalışmalar iktisadın mekansal boyutunu ve nakliyatın önemini vurgulamaya başlamışlardır. Bu çalışmaların öncüsü, dış ticaret alanına dahil ettiği iktisadi faaliyetlerin yerleri analiziyle 2008 Nobel ekonomi ödülüne layık görülen Paul Krugman'dır. Bu makale, Krugman'ın fikirlerini karşılaştırmalı bir çerçeve içinde değerlendirerek yeni iktisadi coğrafya alanının yöresel, kentsel ve uluslararası iktisada katkısını incelemektedir.Traditionally, mainstream economics has largely neglected the location of economic activity, that is, the choices of consumers and producers about where to consume and where to produce as well as how these two sides of optimal decision making interact. Finally, since 1990s, theoretical and empirical work began to emphasize the importance of spatial aspects of the economy and transportation. Much of this work is pioneered by Paul Krugman, who won the 2008 Nobel economics prize for his analysis of trade patterns and location of economic activity. This paper summarizes Krugman's ideas in a comparative framework and analyses the contributions of new economic geography to regional, urban and international economics.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ayşen Hiç GENCER