Yıl 2011, Cilt: 10 Sayı : 36 Sayfalar 65 - 76 2011-01-01
NEGOTIATION SKILLS SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
MÜZAKERE BECERİLERİ ÖLÇEGİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Habib ÖZGAN,Çiğdem ÇELİK,Fatih BOZBAYINDIR
16 261

The purpose of the study is to develop a likert type scale in order to measure teachers' attitudes towards negotiation skills of the school managers. It is important to measure the negotiation skills of the school managers to accomplish school aims and determine the negotiation skills level of the school managers. The study group consists of 250 primary school teachers in Gaziantep. For constuct validity, to determine factorial structure and dimensions, exploratory and confirmatory factor analyses are applied. At the end of this analyze two sub factors (creating reliance environment, defending solution) were reached. Total reliability coefficient of the scale was found 0.98. each subfactor reliability coefficient was found for creating reliance environment 0.96; for defending solution 0.94. Findings show that internal structure reliability coefficients of subfactors were found high. At the end of the study, the validity and reliability analyses show that the scale is adequate for measuring the school managers' negotiation skills.
Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin müzakere becerilerini ölçemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Okul yöneticilerinin müzakere becerilerinin ne düzeyde olduğunu tespit etmek ve okulun amaçlarına ulaşması açısından müzakere becerilerini ölçmek önemlidir. Çalışma grubu Gaziantep'teki 250 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşmaktadır. Madde havuzu ilgili literatür taranarak oluşturulmuştur. Yapı geçerliliği için ölçeğin faktör yapısını ve boyutlarını belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda 2 alt boyut (Güven Ortamı Oluşturma, Çözümden Yana Olma) ortaya çıkmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.98 bulunmuştur. İki alt boyutun kendi içlerinde hesaplanan güvenirlik katsayıları güven ortamı oluşturma 0.96; çözümden yana olma 0.94 bulunmuştur. Bulgular alt boyutların iç tutarlılığına ilişkin güvenirlik katsayılarının yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda ölçeğin okul yöneticilerinin müzakere becerilerini ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu kanısına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2011
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011


Makalenin Yazarları
Habib ÖZGAN
Çiğdem ÇELİK
Fatih BOZBAYINDIR