Cilt: 12 Sayı : 2
ENTROPİ TABANLI TOPSİS VE VİKOR YÖNTEMLERİYLE BIST-İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL VE BORSA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF FINANCIAL AND STOCK EXCHANGE PERFORMANCE OF BIST-MANUFACTURING COMPANIES WITH ENTROPI BASED TOPSIS AND VIKOR METHODS
Ayşegül ŞAHİN,Emre BİLGİN SARI

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aytekin, S.- Sakarya, Ş. (2013). “BIST'de İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Topsis Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi.”Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, ss. 30-47.Dumanoğlu, S. (2010). “İMKB'de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi.”Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt.XXIX Sayı.II, ss. 323-339.Ömürbek, V., ve Kınay, B. (2013). “Havayolu taşımacılığı sektöründe Topsis yöntemiylefinansal performans değerlendirmesi.”Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi,Cilt.18, Sayı.3, ss. 343-363.
Ayşegül ŞAHİN,Emre BİLGİN SARI