Cilt: 55 Sayı : 1
ÜSKÜDAR İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE MESLEK SEÇİMİ KONUSUNDA AİLELERİN TERCİHLERİ: HANEHALKI REİSLERİ (HHR) ÜZERİNE GÖRGÜL (AMPİRİK) BİR ARAŞTIRMA
Sedat MURAT,İbrahim ŞENÖZ

24 129

Öz Gerek mikro ve gerekse makro düzeyde toplumların gelişmesinde en belirleyici faktörün eğitim olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insan gücü yerine makinenin ikame edilmesiyle başlayan sanayi devrimi, nitelikli insangücü ihtiyacını belirgin bir şekilde ortaya çıkarmış ve fiziksel gücün yerini el becerisi almaya başlamıştır. Günümüz bilgi toplumlarında ise hem bedensel hem de el becerisinin yerini beyin gücü almıştır. Tüm dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde teknolojik alanda yaşanan gelişmeler bir çok yeni mesleğin ortaya çıkmasına, bazı mesleklerin ise ortadan kalkmasına neden olmuştur. Eğitim ve meslek seçiminin bu denli önem kazandığı günümüzde çocukların fiziksel ve psikolojik özellikleri ve ailelerin tercihlerinin dikkate alınmaması düşünülemez. Ülkemizin eğitim ve teknoloji alanında yaşadığı gelişmeleri, aile yapısında meydana gelen değişmeleri ve bu gelişme ve değişmelerin çocukların eğitim ve meslek seçimi konusunda tercihleri üzerindeki etkisini belirleyebilmek için görgül (ampirik) araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla, Üsküdar genelinde 992 Hanehalkı Reisiyle (HHR) yüzyüze mülakat yapılmış ve HHR'ıün çocuklarının eğitim ve meslek seçimi konusunda tercihleri tespit edilmiştir. Ayrıca, Üsküdar genelindeki bu veriler, DPT'nın 1988 yılında yapmış olduğu araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile aradaki farklar ve benzerlikler ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Sedat MURAT,İbrahim ŞENÖZ