Sayı : 006
KAPLICA TEDAVİSİNİN AKUT KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Cımbız,F. Beydemir,Ü. Manisalıgil,H. Dayıoğlu

1.4K 129

Öz trenKaplıca tedavisi, doğal enerji kaynaklarından sıcak mineralli suyun ve gazın tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Kaplıcanın akut kardiopulmoner etkilerini değerlendirmek amacıyla Kütahya SSK Yoncalı fizik tedavi ve hidroterapi hastanesinde tedavi gören ortalama yaşı 53.3 ± 12.5 (61 kadın 42 erkek) 103 hastaya kaplıca öncesi ve hemen sonrasında solunum fonksiyon testleri (FEV1, FVC), kalp hızı ve kan basınçları değerlendirmeye alınmıştır. Kaplıca sonrasında kalp hızı ve solunum frekansında istatistiksel olarak anlamlı artma, diastolik kan basıncında ise azalma belirlenmiştir (P<0.05). Sistolik kan basıcında anlamlı bir değişiklikler saptanmamıştır (P>0.05). Olguların kaplıca öncesi yapılan solunum fonksiyon testlerinde predikte değerlerinin hasta değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p<0.001). Kaplıca öncesi ve sonrasında hastaların solunum fonksiyon test sonuçları değişiklikler bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak kaplıca banyoları akut cevapları solunum fonksiyon testlerinde değişiklik meydana getirmezken, fizyolojik sınırlar içinde solunum frekansında ve kalp hızında artma, diastolik kan basıncında azalma meydana getirmektedir. Kaplıca banyoları kardiyak ve göğüs problemli hastalardagüvenli bir şekilde uygulanabilecek etkili bir tedavi yaklaşımıdır.Spa therapy, is to use the natural energy resources hot water gas and mud for therapatic aims. Purpose of evaluation of thermal bath’s acute cardiopulmonary effects in average of ages 53.3±12.5 (61 female, 41 male) 103 patient before and after thermal bath evaluated pulmonary function test’s (FEV1, FVC), heart rate and blood pressure in Kütahya SSK Hospital of Physical Therapy and Hydrotherapy. After thermal bath was determined heart rate and respiration frequency increase otherwise in diastolic blood pressure was decrease with statistically significant (p<0.05). In systolic blood pressure wasn’t determined significant change (p>0.05). Before thermal bath was making pulmonary function on case’s were shown predicted value’s high than patient value with statistically significant (p<0.001). Before and after thermal bath wasn’t found changes in pulmonary function test values (p>0.05). Finally, thermal bath has been constituted increases on heart rate and respiratory frequency and reduction in diastolic pressure despite of not changes in respiratory function in acut phase.
Anahtar Kelimeler: trenKalp Hızı, Kan Basıncı, Kaplıca Tedavisi, Solunum Fonksiyon TestleriBlood Pressure, Heart Rate, Pulmonary Function Test, Spa Therapy

Kaynakça

[1] Amiiants Vlu, Veres AA., Bidzhieva Gromova GV. (2000), Carbonatmineral bahts in the combined treatment at a piedmont health resort of patients operted on for rheumatic heart defect. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult, 15-8.
A. Cımbız,F. Beydemir,Ü. Manisalıgil,H. Dayıoğlu