Cilt: 12 Sayı : 46
SİYASET BİLİMİ PERSPEKTİFİNDEN KAMU POLİTİKALARI: EPİSTEMOLOJİK VE ONTOLOJİK DEĞERLENDİRMELER
PUBLIC POLICIES FROM POLITICAL SCIENCE PERSPECTIVE: EPISTEMOLOGICAL AND ONTOLOGICAL DISCUSSIONS
Zakir Gül Ve Serdar Kenan GÜL

31 129

Kamu politikaları yapımı ve yönetiminde, politik, sosyal ve çevresel birçok parametre etkili olduğundan, daha karmaşık hale gelmiştir. O yüzden birçok teorik yaklaşım ve metodoloji ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, öncelikle bilgi kuramına bakış açısını belirleyen ve bir lens görevi yapan epistemoloji ve ontolojinin neler olduğuna değinilecektir. Üç temel yaklaşım olan; Pozitivizm, İnterpretivizm ve Realizm'e epistemolojik ve ontolojik olarak bakılacak ve özelliklerinden genel hatlarıyla bahsedilecektir. Daha sonra, Post-pozitivizm anlatılacak, karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılarak siyaset bilimi literatüründe yer alan pazar piyasasına (market economy) bu perspektiften bakılacaktır.
Due to various political, social, and environmental parameters, public policy making and administration is getting more complex. Therefore, various theoretical approaches and methodologies are generated to understand and explain the political issues. Resembling to lenses, epistemology and ontology help the researchers determine the way they look at knowledge and objects. Three major approaches, Positivism, Interpretivism, and Realism, and their assumptions are epistemologically and ontologically evaluated. Post-positivism is presented before a comparative evaluation of approaches to the market economy in political science is discussed.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akarsu, B. (1975). Felsefe terimleri sözlüğü. Ankara, TR: Türk Dil Kurumu Yayınları.Ayers, M. (1993). Locke: Epistemology and ontology. London, UK; New York, US: Routledge.
Zakir Gül Ve Serdar Kenan GÜL