Yıl 2013, Cilt: 4 Sayı : 8 Sayfalar 83 - 106 2016-08-04
A CONCEPTUAL RESEARCH ON POSITIVE ORGANIZATIONAL BEHAVIORS
POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
Pelin KANTEN,Murat YEŞİLTAŞ
11 261

Dynamic working conditions of 21th century indicate that employee‟s positive attitudes and behaviors are quite important in providing organizational productivity and competitive advantage. Accordingly, researchers have drawn attention to positive organizational approach derived from positive psychology in recent years. Positive organizational behaviors explain the positive behaviors which contribute the aims of the organization and getting positive organizational outputs. The aim of this study is to examine theoretically to the positive organizational behaviors which are being thought as important organizations and individuals. Besides, the study aims to indicate the importance of the behaviors in terms of individuals and organizations. In the study; the terms “work engagement, proactive behaviors, prosocial organizational beheaviors, organizational citizenship behaviors, organizational commitment and organizational identification” which are commonly used within the concept of positive organizational behaviors in national and international literature have been explained
21.yüzyılın dinamik çalışma koşulları, işgücünün pozitif tutum ve davranışlarının örgütsel verimlilik elde edilmesinde ve rekabet üstünlüğü sağlanmasında oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, araştırmacılar son yıllarda pozitif psikolojiden doğan pozitif örgütsel davranış yaklaşımına dikkat çekmektedir.Pozitif örgütsel davranışlar örgütün amaçlarına ve olumlu örgütsel çıktılar elde etmesine katkı sağlayan, olumlu davranışları ifade etmektedir.Bu çalışmanın amacı, günümüz çalışma yaşamında örgütler ve çalışanlar açısından önem taşıdığı düşünülen pozitif örgütsel davranışların teorik açıdan incelenmesi ve bu davranışların bireysel/örgütsel önemlerinin belirtilmesidir.Çalışmada, ulusal ve uluslararası yazında yaygın olarak pozitif örgütsel davranışlar kapsamında ele alınan işe adanma, proaktif davranışlar, prososyal davranışlar, örgütsel vatandaşlık davranışları, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşme kavramlarına değinilmiştir

Anahtar Kelimeler

AKÇAY, V.H. (2011), Pozitif Psikolojik Sermaye Kavramı ve ĠĢletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünü Sağlamadaki Rolü, GaziÜniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/1, ss. 73-98.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 4 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Pelin KANTEN
Murat YEŞİLTAŞ