Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 609 - 637 2016-04-01
A Legislative Arrangement that Focused on the Debates of Centralized Administration-Decentralization: Evaluations about Law No 6360
Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim Tartışmalarının Odağında Bir Düzenleme: 6360 Sayılı Yasa Hakkındaki Değerlendirmeler
Şeniz ANBARLI BOZATAY,Kemal KIZILKAYA
16 261

The debate about the centralized administration and decentralization that dates back to do Ottoman Empire and preserves its topicality has reached a new stage with law no 6360. By means of rearranging the definition of metropolitan municipality, by abolishing special provincial administrations, villages and municipality in towns in thirty cities, turning the district municipalities to the metropolitan district municipality in these provinces the law the domain of which corresponds to about 80% of Turkey’s population indicates a significant change in terms of its effects. With the law aimed of a new local settlement in the public service provision on the new tasks of metropolitan municipalities and new service areas are evaluated by many sectors especially by politicians, academics and practitioners. In this study, Law no 6360 were examined by addressing three different sizes which are procedures and constitutionality, the evaluation about the law brought and the debate on the possible results of the law.
Geçmişi Osmanlı İmparatorluğu’na dayanan ve güncelliğini günümüzde de koruyan merkezi yönetim ve yerinden yönetim tartışmaları, 6360 Sayılı Yasa ile yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Büyükşehir belediyesi tanımını yeniden düzenlemek suretiyle, otuz ilde, il özel idarelerini, köyleri ve belde belediyelerini kaldırarak, bu illerdeki ilçe belediyelerini büyükşehir ilçe belediyesi hâline dönüştüren Yasanın etki alanının Türkiye nüfusunun yaklaşık %80’ine tekabül etmesi, etkileri açısından önemli bir değişime işaret etmektedir. Kamu hizmeti sunumunda yeni bir yerel yapılanmanın amaçlandığı Yasa ile Büyükşehir Belediyelerine verilen yeni görevler ve yeni hizmet alanları üzerine, başta siyasetçiler, akademisyenler ve uygulayıcılar olmak üzere birçok çevre tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu çalışmada, 6360 Sayılı Yasa; usul ve anayasaya uygunluk, Yasanın getirdikleri üzerine değerlendirmeler ve Yasanın muhtemel sonuçları üzerine yapılan tartışmalar itibariyle üç farklı boyut içinde ele alınarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2016


Makalenin Yazarları
Şeniz ANBARLI BOZATAY
Kemal KIZILKAYA