Cilt: 2 Sayı : 3
SOSYAL MEDYA ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SOSYAL MEDYA KULLANIMI
SOCIAL MEDIA and ITS USAGE BY TURKISH BANKING SECTOR
Selđn Soğukoğlu KORKMAZ,Ömer Faruk KORKMAZ

16 129

Bilgi ve iletişim alanlarındaki hızlı gelişim bütün sektörlerde büyük ivmelenmeye sebep olmuştur. Bu gelişme hayat tarzlarımızı ve tüketim alışkanlıklarımızı da etkilemiştir. Gerçekleşen bu etkileşimin sonuçlarından bir kaçı olarak da karşımıza e-ticaret ve sosyal medya platformları çıkmıştır. 20. yüzyılda keşfedilen televizyondan sonra iletişim dünyasını en çok heyecanlandıran unsurun internet olduğu şüphesiz bir gerçektir. Bu gerçekliğin ışığında firmaların medyayı pazarlama aracı olarak kullanımında, düşük bütçe gerektirmesi ve karşılıklı etkileşime müsaade etmesi nedeniyle, geleneksel yöntemlere nazaran dijital ve sosyal medyayı tercih etmeleri giderek ağırlık kazanmaktadır. Sosyal ağlar ve e-ticaret imkânı, karmaşık ve güçlü bir yeni pazarlama kanalı olarak belirmiş ve diğer firmalarla birlikte bankalar da bu kanalı son yıllarda yoğun olarak kullanmaya başlamıştır. Sosyal medya kullanıcısı olarak bir tüketici yaptığı yorumlarıyla, beğenileriyle, profiliyle, takipleri ve paylaşımlarıyla hem laboratuvar ortamında satış yapmak isteyen firmalar bankalar tarafından gözlenen bir konumda, hem de teşvik edici unsurlarla örn: ilginç, eğlenceli, işlerine yarayan içeriklerle hedef kitle olarak sürece ortak edilmiş durumdadır. Bu çalışmada webrazzi.com sitesinin üyeleriyle paylaşmış olduğu, 2011 yılında ülkemizde faaliyet gösteren 8 bankanın sosyal medya kullanımı ile ilgili veriler temel alınmıştır. Ayrıca çalışmaya araştırmacılar tarafından verisi toplanan sektör kuruluşu sayıları, webrazzi.com sitesinin yayınladığı verilere göre arttırılarak 17 banka ve 3 düzenleyici ve denetleyici sektör kuruluşunun 2015 verileri de dâhil edilmiştir. Böylelikle yapılan bu çalışmaya, ülkemizde faaliyet gösteren banka sayısına göre %50’ye yakın, şube, çalışan, aktif büyüklük gibi verilere göre de yaklaşık %90’lar civarında bir sektörü temsil etme niteliği kazandırılmıştır. Ulaşılan veriler araştırmacılar tarafından değerlendirilerek, sektör kuruluşlarının 2015 yılında sosyal medyayı ne düzeyde kullandığı bu çalışmada göz önüne serilmektedir. Verilerin sağlıklı toplanması için banka ve kuruluşların web sitelerinde bulunan sosyal ağ linkleri vasıtasıyla veriler elde edilmiştir.
Rapid improvements in informatics and communication fields caused great acceleration in all sectors. This improvement has also influenced our life styles and consumption praxis. As some of those interaction e-trade and social media platforms have occurred. It is an undoubted reality that internet is the most exciting invention of the 20th Century after the invention of television. Under the light of this reality, companies’ intention to prefer digital and social media because of their advantage at requiring lesser budgets and mutual interaction capability when it is compared to traditional methods for usage of media for marketing gains weight. Social networks and e-trade possibility has occurred as a complex, strong and new marketing channel and together with other firms, banks have started to use this channel intensely as well. As a social media user, a consumer has become a partner of the process both in a position of being observed by firms banks which seek to make sale in laboratory environment with its profile, comments, likes, follows and shares and as a target market with promotion components eg. interesting, enjoyable and useful contents. In this study we based on the data, related to social media usage of 8 banks which were serviced in Turkey in 2011 those shared by webrazzi.com website with its members. Also the number of sector institutions collected by researchers for the study had been increased and 2015 data of 17 banks, 3 regulatory and controller sector institutions were added to this study according to data published by webrazzi.com. Thus sector representation skills were obtained about 50 percent according to bank number operating in Turkey about 90 percent according to branch, employee and size of assets data. By evaluating the accessed data revealed that which level the sector institutions using the social media. In order to collect healthy ones, the data were obtained by the social web links, settled in websites of the banks and institutions
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Afra, S. (2014), Digital pazarın odak noktası e ticaret: Dünya’da Türkiye’nin yeri, mevcut durum ve geleceğe yönelik adımlar TicaretRaporu-062014.pdf (Erişim Tarihi: 20.09.2015).
Selđn Soğukoğlu KORKMAZ,Ömer Faruk KORKMAZ