Cilt: 1 Sayı : 34
d
Palangadan Kasabaya Arçar (Şeriyye Sicilleri Ve Temettuat Defterine Göre)
From Palaga to town:Archar (According to Seriyya Sicili and Temettuat Register Archar)
Hava SELÇUK

1.4K 129

Bu araştırmada, günümüzde Bulgaristan sınırları dâhilinde küçük bir yerleşim birimi olan Arçar’ın XVIII. ve XIX. yüzyılın ortalarındaki demografik, sosyo-ekonomik yapısı incelenmiştir. Çalışmanın kaynakları dönemin Şeriyye Sicilleri (defterde 1798 yılından başlayıp 1828 yılına kadar devam eden miras davaları, aile, vesayet, adlî olaylar, görevli tayinleri, vergi vb. konuların yer aldığı iktisadî ve içtimaî olayları içeren belgeler bulunmaktadır) ve 1844–1845 (1260–1261) yıllarında yapılan sayımların sonunda düzenlenen “Arçar Temettuat Defteri”dir. Adı geçen defterin verdiği bilgiler doğrultusunda Arçar Kasabası’nın Osmanlı iskân siyaseti ve yerleşimi açısında da bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Başlangıçta bir palanga olan kasaba, stratejik önemini özellikle Tuna kıyısında olması münasebetiyle Osmanlı Devleti’nin elinden çıkana kadar muhafaza etmiştir. Arçar Palangası 100 yıllık süre zarfında sıradan bir yerleşim birimi olmaktan ziyade askeri yerleşim birimi olarak mevcudiyetini sürdürmüştür
In this study, demographic and socio-economical structure of Arçar, what is a small settlement within Bulgaria, in 18th and mid-19th century is researched. Main sources of the study are Şeriyye Registry (The record book in question includes documents covering such the economic and social events as heritage cases, family, tutelage, judicial cases, appointment decisions of some officials, tax) of the period (from year 1798 to 1828) and “Archar Book of Temettuat” composed after 1844-1845 censual inspections. Under the lights of the information obtained from the subject book, Archar Village is evaluated in terms of Ottoman settling policy. The town, which was a burton at first, has maintained its strategic importance until it has parted from Ottoman Empire. Burton of Archar has existed as a military settlement rather than a civil settlement during the subject 100 year period
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

A. Arşiv Belgeleri