Cilt: 16 Sayı : 3
YÜKSELEN EKONOMİLER ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ÇEKİM MODELİ İLE ANALİZİ
GRAVITY MODEL ANALYSIS OF TRADE BETWEEN EMERGING ECONOMIES
Sevcan KAPKARA,Selçuk KOÇ

1.4K 129

Yoğun küresel rekabet ortamında, rekabet güçlerini her geçen gün arttıran yükselen ekonomiler, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden farklı yapılarıyla dikkat çekmektedirler. Ülkedeki adil olmayan gelir dağılımı, zayıf endüstriyel ve sosyal altyapı ve aşırı nüfus gibi problemleri ortadan kaldırmak için reformlar yapmaya karar veren ve uzun dönemli planlar oluşturan, bu planları uygulamaya koyan ve bu faaliyetler sonrası kişi başına GSMH da artış kaydeden ülkeler yükselen ekonomi olarak isimlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı yükselen ekonomilerin uluslararası ticaretinde ihracat hacmine etki eden faktörlerin belirlemek ve çekim modelinin yükselen ekonomilerinin ticaret akımını açılayıp açıklayamadığı panel veri analizi kullanarak test etmektir. Bu doğrultuda modele bağımlı değişken olarak yükselen piyasa ekonomileri ihracat verileri; bağımsız değişken olarak da bu ülkelerin başkentleri arasındaki mesafe, ülkelerin GSYİH değerleri ve nüfusları dahil edilmiştir. 1990-2013 yılları arasında yıllık veri kullanılarak ve 15 yükselen ekonomi için oluşturulan model yardımıyla yükselen piyasaların kendi ülke grubu içerisinde yaptıkları ihracatın, GSYİH, mesafe ve nüfus değişkenleri ile ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Analizden elde edilen bulgularda yükselen ekonomilerden Çin, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve Vietnam için çekim modelinin uygun olduğu görülmüştür
In the midst of fierce global competition, emerging economies which are known for their steady increase in their competitive power, became the center of interest with their peculiar structure that makes them different from both developed and developing countries. emerging market economies are countries which are committed to reform in order to alleviate problems that are existing in a country like unfair distribution of income, weak industrial and social infrastructure and overpopulation, which formulate and apply a long term plan and when these actions result in an increase in per capita GDP. The objective of this study is to determine factors that affect the trade volume of emerging economies in the international trade and to test whether gravity model could be used in explaining the trade flow of these economies using panel data analysis. Accordingly, emerging market economies’ export data was included in the analysis as a dependent variable. while distance between the capital cities of these countries, GDP and population were included as independent variables. Attempt has been made to determine the relationship between emerging market exports done to their country group and GDP, distance and population variables with the help of annual data series spanning from the period 1990-2013 and a model formulated for 15 emerging economies. According to the findings of the study, among emerging economies for China, Czech Republic, Russia and Vietnam, the gravity model deemed applicable
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aitken, N. (1973) “The Effects of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-Section Analysis” The American Economic Review, 63(5): 881–892.
Sevcan KAPKARA,Selçuk KOÇ