Yıl 2005, Cilt: 60 Sayı : 03 Sayfalar 137 - 171 2005-03-01
Demokrat Partinin 1950-1954 Dönemi Din Siyaseti
DEMOKRAT PARTİNİN 1950-1954 DÖNEMİ DİN SİYASETİ
Sabahattin NAL
17 261

Bu çalışmada, "DP'nin Yükselme Devri" olarak adlandırılan 1950-54 dönemi din siyaseti incelenmektedir. Çalışmanın DP'nin tüm iktidar dönemini değil de, anılan dönemi ele alması, çalışmayı sınırlandırma kaygısından kaynaklanmaktadır. Böylece dar bir dönem ele alınarak, daha derinlemesine inceleme yapılması amaçlanmaktadır. İnceleme konusu olarak anılan dönemin seçilmesinin nedeni, çok partili siyasal yaşamla birlikte Türkiye'de din siyasetinde meydana gelen değişikliği anlama çabasıdır. Bu amaçla önce kısaca çok partili siyasal yaşama geçilmesiyle birlikte CHP'nin din siyasetinde meydana gelen değişikliklere değinilmekte; daha sonra DP'nin din siyaseti ele alınmaktadır. İnceleme yapılırken DP'nin anılan dönemde uygulamaya koyduğu düzenlemeler ayrıntılı bir biçimde irdelenmektedir. Bu özelliğinden dolayı çalışmanın bir vaka incelemesi (case study) olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, tek parti dönemi din siyasetinin (militan laiklik), çok partili yaşama geçişle birlikte CHP ile değişmeye başladığı; DP'nin ise söz konusu din siyasetini daha ödüncü bir biçimde sürdürdüğü; ancak özünde CHP'nin din siyasetine bağlı kaldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

ANA BRITANNICA (1994), C. 23 (Istanbul: Ana Yayıncılık).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2005
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2005


Makalenin Yazarları
Sabahattin NAL