Yıl 2006, Cilt: 6 Sayı : 12 Sayfalar 228 - 251 2006-12-01
OTEL YÖNETİCİLERİNİN LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALMIŞ İŞGÖRENLERİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ: ANKARA’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA
Hürriyet ÇİMEN,Atilla AKBABA
18 261

Öz trenGünümüzde büyük bir gelişme eğilimi içerisinde olan turizm sektörü, bir yandan yarattığı istihdam ve gelir, bir yandan da diğer sektörlerle olan ilişkisi açısından oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Bu gelişim sürecini etkileyen en önemli öğelerden biri, şüphesiz ki, gereksinim duyduğu bu alana özgü eğitim almış nitelikli işgörenlerdir. Turizm alanında verilen eğitim ve bu eğitimin niteliği, işgücünün etkinliğini ve verimliliğini doğrudan etkileyerek, gerek işletmelere gerekse ulusal ekonomiye olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, otel yöneticilerinin işletmelerinde çalışmakta olan lisans düzeyinde turizm eğitimi almış işgörenleri ile ilgili değerlendirmelerini araştırarak, lisans düzeyinde turizm eğitimi almış işgörenlerin niteliklerinin bir incelemesini yapmaktır. Bu yolla, verilen turizm eğitiminin eksik yönleri ve geliştirilmesi gereken yönleri de belirlenebilecektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında otel yöneticilerinin (s = 137) yapılandırılmış bir anket formunu doldurmaları istenmiştir. Anket uygulaması ile elde edilen verilerin analizi sonucunda yöneticilerin, lisans düzeyinde turizm eğitimi almış işgörenleri ile ilgili değerlendirmelerini açıklayan altı boyut etrafında toplanmış 36 öğeden oluşan bir yapı belirlenmiştir. Elde edilen altı boyut, “iletişim“, “yönetsel başarı”, “mesleki başarı”, “kişisel gelişim ve etik”, “deneyim ve profesyonellik” ve “vizyon ve çözümleyici düşünce” olarak adlandırılmıştır. Yöneticilerin, lisans düzeyinde turizm eğitimi almış işgörenleri ile ilgili genel değerlendirmelerinin olumlu olmasıyla birlikte, “vizyon ve çözümleyici (analitik) düşünce”, “yönetsel başarı” ve “mesleki başarı” boyutlarında diğer boyutlara göre söz konusu işgörenleri daha az başarılı buldukları anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, yöneticilerin işgören niteliği konusundaki görüşleri bazı demografik özelliklerine göre anlamlı farklılıklar da göstermektedir.Today tourism sector that has been inclined to show a great improvement has become a considerably significant industry in terms of employment and income it has been providing on the one hand and its relationship with other sectors on the other hand. Undoubtedly, one of the most significant components influencing the development process of the industry is qualified staff educated on tourism and required by the sector as well. Education in tourism field and the quality of the concerned education is going to make positive contribution on both businesses and national economy by directly influencing the effectiveness of the labor force and productiveness. The purpose of this study is, through researching the evaluations of managers of accomodation businesses on qualities of their employees who received tourism education at bachelor’s degree level, to analyze the qualities of those employees. By this way, it would be possible to determine the necessities and regards of tourism education which needs to be improved. For this purpose, a survey has been conducted at four and five star hotels in Ankara. Within this research, the managers of the hotels (n = 137) asked to fill out a structered questionnaire. As the results of the analysis of the data gathered by application of the questionnaire, a structure that consists of 36 items gathered around six dimensions which explains the evaluations of managers on their employees who received education at bachelor’s degree level. The six dimensions found, named as “communication”, “administrative achivement”, “professional achievement”, “individual development and ethic”, “experience and professionalism”, and “vision, and analytic thinking”. According to the results of the analysis, the evaluations of managers on their employees are positive in general, however, they find the employees less successful in dimensions of “vision and analytic thinking”, “administrative achivement”, and “professional achievement” compared to other dimensions. On the other hand, managers’ views about employee quality vary considerably according to their certain demographic characteristics as well.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2006
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2006


Makalenin Yazarları
Hürriyet ÇİMEN
Atilla AKBABA