MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

Günümüzde globalleĢmenin sonucu olarak iĢletmelerimiz yurt dıĢında faaliyet göstermekte buna karĢılık yabancı Ģirketler de ülkemizde faaliyet göstermektedir. Para ve sermayenin dünya çapında ki bu birlikteliği bazı zorunlulukları getirmektedir. Bu zorunlulukların baĢında ĠĢletmelerin ortak dili olan muhasebenin piyasalara uygun olması gelmektedir. Uluslararası Muhasebe standartları iĢletmeler arasında ortak bir dil oluĢmasını sağlamaktadır. Ülkemizde Kamu Gözetim Kurumu Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını Türkçe‟ ye çevirerek, Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları TMS/TFRS olarak yayınlamıĢtır.2013 yılında yeni Türk ticaret kanunun Yürürlüğe girmesi ile birlikte standartların uygulanma alanları geliĢtirilmiĢtir. Bu açıdan ülkemizde önemli olan standartlara ilk geçiĢte yapılacaklardır.Ayrıca standartların öğreticiler ve uygulayıcılar tarafından bilinmesi zorunludur. Bu çalıĢmada Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarının Uygulamasında karĢılaĢtıkları problemler ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Muhasebe standartlarının uygulanması konusunda önemli bir misyonları olan muhasebe meslek mensuplarının karĢılaĢtıkları sorunların tespit edilmesi sorunların çözülebilmesi açısından önem teĢkil etmektedir. Bu amaçla muhasebe meslek mensuplarına standartları uygulama aĢamasında karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgili görüĢleri incelenmiĢtir. Bu doğrultuda muhasebe meslek mensupları çalıĢmanın örneklemini oluĢturmuĢtur. Toplanan veriler betimsel istatistikler ve nicel veri analiz yöntemleriyle analiz edilmiĢtir

PROBLEMS IN THE APPLICATION OF THE ACCOUNTING STANDARDS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL MARKETS

Today, as a result of globalization, our operations operate abroad, whereas foreign companies operate in our country. This combination of money and capital around the world brings with it certain imperatives. At the beginning of these obligations is that the accounting, which is the common language of the Businesses, is appropriate to the market. International Accounting Standards provide a common language between businesses. have been developed. In this respect, the standards that are important in our country will be made in the first transition. Furthermore, it is necessary for the teachers and practitioners to know the standards. In this study, the problems encountered in the application of the Accounting Standards of Accounting Professionals were tried to be revealed. Determining the problems faced by professional accountants, who have important missions on the application of accounting standards, is important in solving the problems. To this end, the professions of accounting professions have been examined their opinions on the problems they encountered during the implementation of the standards. In this direction, the sample of working professional accountants was formed. The collected data were analyzed with descriptive statistics and quantitative data analysis methods

Kaynakça

KIzıl, A.; Fidan,M.M.;Kızıl,C. & Keskin, Ġ. (2016). ,TMS-TFRS Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Uygulamalar,Yorumlar, MuhasebeleĢtirme, Der yayınları:435,Ġstanbul,s.1.

Örten,R.;Kaval,H.& Karapınar,A.(2017)., TMS-TFRS Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları,Gazi Kitabevi,10,Baskı,Ankara Yemez, Ġ .,(2016). „DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALĠZĠ ĠLE SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELĠK TUTUM ÖLÇEĞĠNĠN YAPI GEÇERLĠLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ: CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĠBF‟DE BĠR UYGULAMA‟.,Cumhuriyet Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, 17 (2), 97-118.

Nakip, M. (2013). Pazarlama AraĢtırma Teknikleri SPSS Uygulamalı, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi

Alpay, E. E., & Özdemir, F. S. FĠNANSAL RAPORLAMADA STANDARDĠZASYON VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖĞRENME SÜREÇLERĠNĠN PSĠKOLOJĠK TEMELLERĠ.Yükseklisans Tezi,Samsun,2014

Ayboğa, H. (2003),‟ GloballeĢme sürecinde ülkemizde muhasebe mesleği ve meslek mensuplarının eğitimi‟Marmara Üniversitesi,ĠĠBF Dergisi,cilt 18,sayı1.

Tuğay, O., & TekĢen, Ö. (2014). Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları: Burdur Ġlinde Bir AraĢtırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1).

Banar, K., & Ekergil, V. (2010). Muhasebe meslek mensuplarının hizmet kalitesi: sunulan hizmetlerin kalitesi ile müĢteri memnuniyeti iliĢkisi EskiĢehir Uygulaması.

Terzi, A. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BEKLENTĠLERĠNE, SORUNLARINA VE ALGILARINA YÖNELĠK BĠRARAġTIRMA: RĠZE ÖRNEĞĠ. Ardahan Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Ekim 2015,ss. 193-212

Bengü, H., & Çelik, F. S. Ö. (2014). Niğde Ġlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Finansal Raporlama Standartlarına BakıĢ Açılarının Ampirik Olarak Değerlendirilmesi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 175.

Tülay, Y. E. L., & Erdem, M. S. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının UFRS Hakkındaki Farkındalık Düzeylerinin Tespiti: Bolu Ġli Örneği. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, Cilt 11, Yıl 11, Sayı 2, 2015, ss. 217-232

Bayazıtlı, E., Özdemir, S., & Alpay, E. (2015). Finansal Raporlamada Standardizasyon ve Muhasebe Meslek Mensuplarını Zorlayan Öğrenme Sürecinin Bilinçli Yetkinlik Öğrenme Modeli Temelinde Ġrdelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 1, 1-31

www.turkcebilgi.com,EriĢim Tarihi:28.02.2018

http://www.yonetselzihin.com,27.02.2018

www.istatistik.gen.tr Faktör Analizi Tanıtımı ve Uygulanması