ALKALİN VE ASİT TOPRAKLARDAN ALINAN NaHCO3 VE BRAY-2 EKSTRAKTLARINDA İKİ AYRI KOLOİMETRİK METODLA TAYİN EDİLEN FOSFOR Mİ.I{TARLARININ MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz ÖZETBu çalışmada; reaksiyonlarz farklı (Alka/in-Asiı) topraklardanNaHC0 3 (0.5 M, pH=8.5) ve Bray-2 (0.1 N HCl +0.03 N NH4F)çözeltileriyle ekstrakte edilmiş olan fosforun; molibdo-fosforik mavirenk esasına göre iki ayıfosfor tayin metodu (HCl-Sn ve HıS04 - Askorbik asit) ile bulunan miktarlarz birbirıeri ile mukayese edilmiş, aralarandakiilgi derecesi hesaplanmış ve uygulaması daha basit ve seriolan Sülfirik asit-Askorbik asit metodunun HCl-Sn metodu yerineikame edilme imkanı araştırılmıştır.Netice olarak; adı geçen iki metod arasında NaHC0 3 ve Bray-2ekstrakılarında % 1 seviyesinde önemli (r=0.976 ve r=0.998) müsbetilgi tesbit edilmiş ve Sülfirik asit-Askorbik asit metodunun kolorimetrikfosfor tayininde HCl-Sn metodu yerine kullanılabileceği neticesinevarılmıştır.An lnvestigation On The Applications Of Two Different Colorimetric Methods For Phosphorus DeterminationUsing NaHCO3 And Bray-2 Extracts From Alkaline And Acid Soil.Using acid and alkali soils, wehave tasted two different colonmetricmethods for determining inorganic' phosphorusin NaHCO 3 and Bray- 2extracts.The soils Wihch were used in thisexperiment were coIlected from Erzincanand Bayburt valiey alsa Rize Region.Rize soils were acid, Erzincanand Bayburt soils were alkaline inreaction.The Olsen's 0.5 M NaHCO3 atpH 8.5 eqtraction meth~ct'were appliedto six Rize and six Bayburt soils whileten surface soils each regions wereextracted according to the Bray- 2(O. IN HCl + 0.03N NH4F)Molybdophosphoric blue methodin hydrochloric acid system Jackson(1958) and H ıS0 4- Ascorbic acid methodJohn (1970) have been used ınall soil extracts.it has been found that the bothcolonmetric methods gave positif correlationwith the extractants at the levelof 1 %'However there was no differencesbetween the values obtained by thesecolorimetric methods but the H ıSO 4Ascorbicacid procedure was simpleto operate and more reproducible.

24644 13156

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

CEYLANPINAR DEVLET ÜRETME ÇİFILİĞİNİN DOĞRUSAL PROGRAMLAMA METODU İLE YENİDEN ORGANİZASYONU

Metin ÇAKICI

IĞDIR DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDE DRENAJ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÇORAK TOPRAKLARIN ISLAH OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Sücaattin KIRIMHAN

Tesviye Dolayısiyle Atatürk Üniversitesi Erzurum Tarım İşletmesi ve Iğdır Topraklarında Verinılilikle İlgili Bazı Özelliklerin Değişmesi ve Iğdır'da Şeftali Ağaçlarında 1971-1972 Kış Donuna Etkisi

Nazmi ORUÇ

İNFİTLRASYON HZININ TESBİTİNDE KULLANILAN' "SABİT SEVİYELİ ÇİFT SİLİNDİRLİ İNFİLTROMETRE" İLE SABİT SEVİYELİ" KARIK İNFİLTROMETRE METODLARININ MUKAYESESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Hurşit ERTUĞRUL, Feridun HAKGÖREN

ALKALİN VE ASİT TOPRAKLARDAN ALINAN NaHCO3 VE BRAY-2 EKSTRAKTLARINDA İKİ AYRI KOLOİMETRİK METODLA TAYİN EDİLEN FOSFOR Mİ.I{TARLARININ MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Fethi BAYRAKLI

ERZURUM ŞARTLARINDA YETİŞEBİLEN KURU FASULYE ÇEŞİTLERİNDE GÜBRELEME, EKİM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ TANE VERİMİNE ETKİSİ İLE BU ÇEŞİTLERİN BAZI FENOLOJİK, MORFOLOJİK VE TEKNOLOJİK KARAKTERLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Abdülkadir AKÇIN

ULAŞ DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞi ARAZİSİNİN RÜZGAR EROZYONU YÖNÜNDEN PLANLANMASI

Hayati ÇELEBİ

TÜTÜNLERİMİZİN PAZARLANMASI

İbrahim AKSÖZ

KUZEYDOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞININ GELİŞMESİNDE ET KOMBİNALARININ ROLÜ VE ERZURUM ET KOMBİNASININ EKONOMİK ANALİZİ

Nihat BOZDAĞ