Cilt: 2 - Sayı : 5
Avrupa Anayasası’nı Tercih Nedenleri
Reasons for Supporting the EU Constitution
Füsun ARSAVA

9 4

Avrupa Toplulukları kurucu anlaşmaları bir hukuk topluluğunun kurucu anlaşmaları olarak ifade edilmeseler de, başlangıçtan itibaren anayasa özellikleri taşımışlardır. Kurucu anlaşmalarda karşımıza çıkan anayasa özellikleri ağırlıklı olarak anlaşmaların içerdiği hukuk devleti prensiplerinde somutlaşmıştır. Ancak mevcut kurucu anlaşmalarla ortaya çıkan hukuk düzeni karmaşıktır ve Avrupa halklarının iradesinin dışında ortaya çıkan bir gelişmedir. Bugün gündemde olan AB anayasasının varmak istediği hedef ise anayasallaşma sürecini Avrupa halklarının katkısıyla tamamlamaktır. AB anayasası Avrupa halklarının iradesiyle bütünleşen bir metin olarak anayasal prensipler olarak hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, temel hakları, özgürlükleri temin ettiği, kurumsal yapıyı demokratik esaslara göre şekillendirdiği nispette anayasallaşma süreci tamamlanacak ve AB’nin meşruiyeti tartışmaları son bulacaktır; bu da AB hukukunun kabul edilebilirliğini tartışmasız kılacaktır.
Although the founding treaties of the European Communities were not declared as the founding treaties of a legal community, they had the features of a constitution from the beginning onward. The constitutional features of the founding treaties were concrete facts especially regarding principles of state of law included in the treaties. But the order of law that stemmed from the current founding treaties was complex. That development came into being without the will of the European peoples. The ultimate goal of the EU Constitution today is to complete the process of constitutionalization with the contribution of the European peoples. The more the constitution stresses upon the priority of law, democracy, fundamental rights, freedoms as constitutional principles and the more it shapes institutional structure on democratic foundations, the faster the constitutionalization process will be complete and the discussion about the legitimacy of the EU will come to an end. That will make the acceptance of the EU law beyond any doubt.    
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yapı, Anayasal Prensipler, Egemenlik Taksimi, Federatif Prensipler, Avrupa Hukuk Düzeninin Özellikleri
Anahtar Kelimeler: Institutional Structure, Constitutional Principles, Federative Principles

Kaynakça

.....

Füsun ARSAVA