Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 27 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkenin risklilik durumu ile ülkeye gelen doğrudan yabanci yatirim arasindaki ilişki: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Artvin Çoruh Üniversitesi2, Gümüşhane Üniversitesi3
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), ülke ekonomilerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Ülke riski (UD) ve makroekonomi  değişkenlerin bu yatırımların akışı üzerinde önemli etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ülke riski ve makroekonomik değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla 1992:1-2010:4 dönemi için doğrudan yabancı yatırım ile ülke riski, dışa açıklık oranı, dış ticaret açığı, gayri safi yurt içi hâsıla, politik risk ve reel döviz kuru arasındaki ilişkiler, Johansen eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan test edilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre, DYY GSYİH ve ülke riskinden pozitif, politik risk ve dış ticaret açığı değişkenlerinden negatif olarak etkilenmektedir. Dışa açılık oran  ve reel döviz kuru değişkenleri ile anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ekonometrik bulgular DYY ile sadece politik risk ve ülke derecesi arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Foreign direct investments (FDI), play an important role in the development of country economics. It is believed that country risk and macro economic variables have significant effect on flow of these investments. The purpose of this study is to investigate whether there is a relationship among foreign direct investment and country rating, some of the macroeconomic variables in Turkey. For this purpose for the period of 1992:Q1-2010:Q4, the relationships among FDI and country risk, openness, foreign trade deficit, gross domestic product (GDP), political risk and reel exchange rate are econometrically analyzed by employing Johansen cointegration analysis and error correction model. According to the results, FDI is negatively effected politic risk and foreign trade deficit and positively by country rating GDP
variables. There is no meaningful ralationship betwen FDI and foreign trade
deficit, reel exchange rate. Econometrics findings shows that there is
unidirectional causality only among political risk, country rating and FDI.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :