Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küçük ve orta boy işletmelerde vizyon açıklamasının işletmenin performansına etkisine ilişkin bir araştırma

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler küresel rekabet ortamında hızlı değişen çevre, teknoloji ve müşteri tercihlerine uyum sağlayabilmek için değişmek ve değişim sürecini kurumsallaştırmak zorunda kalmaktadırlar. Bu değişimi gerçekleştirebilmeleri için ise öncelikle temel değerlerini, misyonlarını ve amaçlarını bir araya getirmek suretiyle küresel bir vizyon oluşturmaları ve bunu çalışanlarıyla paylaşmaları gerekmektedir. Ancak paylaşılmış bir vizyon, yöneticileri ve çalışanları belli ilke ve hedefler etrafında buluşturmakta ve işletme için bir rota oluşturmaktadır. Bu şekilde, çabalar ortak bir amaç etrafında buluşmakta çalışanların motivasyonu ve etkinliği artmaktadır. Bu kapsamda özellikle son yıllarda stratejik yönetim anlayışı ile birlikte gelişen vizyon sahibi olma, vizyonun başarılı bir şekilde iletilmesi ve paylaşılmasının örgütsel performans üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek amacıyla yapılan çalışmada; vizyon kavramı, vizyonun oluşturulması ve paylaşılması, vizyon ve stratejik yönetim ilişkisine yer verilerek Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ’lerde) vizyon açıklamasının işletme performansına olan etkisi açıklanmaktadır

Özet İngilizce :

Companies are obliged to change and institute its change prosesses to be able to accommodate fast changing environment, technology and customer preferences in global competition atmosphere. For this, they primarily form a global vision by collecting its principal values, mission and purposes and share them with its employees. Only a shared vision can collect top management and personel together around the spesific principles and purposes and they are determined as a route for the whole company. In this way all efforts come together and the motivation and efficiency of the personel increases. Under this circumstances, for understanding the effect of possessing a vision which developed especially in last years with strategic management, transferring the vision succesfully and sharing it on organizational performance; vision as a concept, creating and sharing the vision and relationship between the vision and strategic management studied in order and effects of vision statement on company performance in Small and Medium Sized Enterprises (SME’s) are explanined. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :