Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilıca şeker fabrikası çalışanlarının iş memnuniyeti, ergonomik çalışma koşulları ve iş stresi yönünden incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

İş memnuniyeti, kişinin işini veya iş deneyimini değerlendirmesinden kaynaklanan hoşa giden olumlu duygusal durumdur. Bireyin ihtiyaçları ve sahip olduğu değer yargıları yaptığı iş ile uyumlu ise ortaya iş memnuniyeti çıkacaktır. Bunun sebebi, iş memnuniyetinin iş performansını, verimliliği ve üretimi etkilemesidir. Stres; bireyin farklı kişiler üzerinde değişik etkileri olan, endişe, üzüntü, gerilim ve baskıya yol açan duyguları yaşamasıdır. İşin niteliği ne olursa olsun iş insan üzerinde değişik derecelerde stres yani zorlanma nedenidir. Birçok iş çevresi faktörü iş stresiyle yakından ilgilidir. İşin tehlike derecesi, görev çatışmaları, görev belirsizlikleri ve ağır iş yükü stresin artmasına neden olmaktadır. Çalışma yaşamında ortaya çıkan stres, iş görenin normal işlevlerini yerine getirmesinde engel olarak ortaya çıkmakta ve bireyin fiziksel ve duygusal olarak tepkilerine neden olmaktadır. Kısacası hayatın insan üzerindeki zorlayıcı ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması ya da sınırlandırılmasına yönelik bütün çabalar ergonomi alanına girer. Ergonomistler çalışma ve iş yaşamı ortamındaki stresi ve insanın bu stresle baş edebilme çabalarını ya da uyumunu sağlayacak önlemleri araştırırlar. Bu bağlamda, Erzurum-Ilıca Şeker Fabrikasındaki 82 işgörenin iş memnuniyet durumları, fabrikadaki ergonomik çalışma koşulları ile iş stres düzeylerini belirlemeye yönelik anket uygulandı. Elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirildi. Ankette yer alan demografik özelliklerde dikkate alınarak iş görenlerin iş memnuniyet durumları, fabrikadaki ergonomik çalışma koşulları ile iş stres düzeyleri çoklu regresyon analizi ile belirlenmeye çalışıldı. Elde edilen iş memnuniyet durumları, fabrikadaki ergonomik çalışma koşulları ile ilgili regresyon denklemleri işyeri çalışanları bakımından yorumlandı.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Job satisfaction is positive emotional situation originated from the assessment of labor experience of the person. If individual's needs and his or her value judgments are compatible with his or her work, then job satisfaction will occur. The reason of this is the fact that job satisfaction and performance affect productivity and production. Stress; it is that individual experiences emotions leading to pressure and tension, grief or anxiety which are of different effects and different people. Whatever its quality is, the labor is the reason of stress in various degrees. A number of labor milieu factors are interested in job stress closely. Danger degree of the labor has led to duty conflicts, duty uncertainties and heavy job burden stress. The stress existing in working life occurs by preventing individual from fulfilling his or her normal functions, so it leads to individual to react physically or emotionally. In brief, all attempts orienting to be limited or to be removed of all negative and impulsive effects on human include in the field of ergonomics. Ergonomists investigate the measurements which provide adaptations, or attempts which cape with the stress and the stress in human's working or living milieu. A survey was carried out with the aim of determining the job stress levels and ergonomics working conditions in factory and job satisfaction situations of the labors in Erzurum-Ilıca Sugar factory. In this respects, the data obtained from 82 questionnaires which will be included in the evaluation content of the questionnaire were evaluated by means of SPSS packet programme. By taking demographic features in the questionnaire into account, job satisfaction of the laborer and ergonomics working conditions in the factory and the job stress level were analyzed by means of multiple regression analysis. Job satisfaction situations obtained were commented as regards regressions equations workplace laborer about ergonomics working conditions in the factory.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :