Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resim-iş eğitimi anabilim dalında ana sanat atölye derslerinin öğrenciler tarafından değerlendirilmesinin sınıf içi başarıya etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
617
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma eğitim sürecinin iki elemanı olan öğretmen ve öğrencinin nitelikleri kadar önemli diğer bir unsur olan sınıf içi iletişimin, Resim-iş Eğitimi Anabilim dallarında verilen Ana Sanat Atölye derslerinde, ne ölçüde gerçekleştirildiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalında okuyan ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Ana Sanat Atölye dersini alan (43 kız, 59 erkek) , toplam 102 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında ondokuz adet kapalı uçlu, beş adet açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Kapalı uçlu sorular likert tipi beşli dereceleme ölçeği ile hazırlanmış olup, verilerin toplanmasında uzman görüşü alınmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve ki kare testi gibi istatistiksel teknikler uygulanmış manidarlık (P) 0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 13.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının öğretme süreçlerinin “tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi” aşamalarında genel olarak yeterli oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin “uygulama” aşamasında diğer aşamalara göre daha yeterli olmalarına rağmen, diğerlerine göre yetersiz oldukları sürecin “değerlendirme” süreci olduğu yargısına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research to determine, that the education process’s two component, teacher and students as much as quality the other comminication of class inside, in department of art education, study of studio flat of main art how measure perform. This research’s to give an example of constitute Atatürk University, Kazım Karabekir Education Fakulty, Fine Art Education Department in Painting Art education fundamental, second, third and fourth class (43 girl, 59male) total 102 student in studio flat of main art. İn order to data of gathering to use, which twetytwo closed, five number open questions poll closed questions to prepare with graded of five likert type, at data gathering consult specialist view. Datas were analysed by the statistical techniques like frequence, standart devination and (P) was taken 0,05 by applying ki square test. Assessment of datas to use program package of SPSS 13.0. Consequently, we found that the teachers were generally sufficient in the steps of “planning, application and assessment” of the processes of learning and teaching. Also, we determined, that although they were more sufficent in the application step than the other steps, but still they were insufficient in the assessment step of the learning and teaching processes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :