Baudrillard Açısından Tüketim Toplumunda Özgürlük Sorunsalı

Öz Bu çalışmanın amacı Baudrillard açısından modernleşme süreci ile ortaya çıkan özgürlük sorununu ortaya koymaktır. Baudrillard’a göre klasik ve modern dönem düşünürlerin birçoğu bireyin doğası itibariyle genellikle özgür olduğunu kabul etmişlerdir. Oysaki ona göre, bireyin özgürlüğü, içinde bulunduğu koşullar göz önüne alınarak değerlendirilebilir. Koşulların moda, reklam, kitle iletişim araçları, makineler ve kitle tarafından belirlendiği bu dönemde insanın özgürlüğüne yer kalmamıştır. Çünkü özne, nesne karşısında edilgen bir konuma itilmiştir. Nesnenin etkin olduğu bu yeni süreçte zihinsel donanımı oluşturan hayal, arzu, irade ve akıl gibi haller de değişime uğramıştır. İstemeyi oluşturan ve özgür seçimi sağlayan bu durumlar özne tarafından değil nesne tarafından şekillendirilmektedir.

The Problematique of Freedom in the Consumerist Society: A Baudrillardian Perspective

Kaynakça

Adanır, O. (2016). Baudrillard. İstanbul: Say Yayınları.Baudrillard, J. (1998). Üretimin Aynası. Çev. Oğuz Adanır. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.Baudrillard, J. (2009). Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri. Çev. Oğuz Adanır & Ali Bilgin. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.Baudrillard, J. (2011). Çaresiz Stratejiler. Çev. Oğuz Adanır. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Baudrillard, J. (2012). İmkânsız Takas. Çev. Ayşegül Sönmezay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Baudrillard, J. (2014a). Baştan Çıkarma Üzerine. Çev. Ayşegül Sönmezay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Baudrillard, J. (2014b). Nesneler Sistemi. Çev. Oğuz Adanır. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.Baudrillard, J. (2015). Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği. Çev. Oğuz Adanır. Ankara: Doğu Batı Yayınları.Baudrillard, J. (2016a). Kötülüğün Şeffaflığı. Çev. Işık Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Baudrillard, J. (2016b). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm. Çev. Oğuz Adanır. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.Baudrillard, J. (2016c). Simülakrlar ve Simülasyon. Çev. Oğuz Adanır. Ankara: Doğu Batı Yayınları.Baudrillard, J. (2916d). Tüketim Toplumu. Çev. Hazal Deliceçaylı- Ferda Keskin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Cengiz, A. (2005). “Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı ve Küresel (Evrensel) İnsanın Çıkmazları”.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. Sayı. 21. 117-125.Descartes, R. (2006). Yöntem Üzerine Konuşma. Çev. Afşar Timuçin. İstanbul: Bulut Yayınları.Descartes, R. (2007). Meditasyonlar. Çev. İsmet Birkan. Ankara: BilgeSu Yayınları.Güzel, M. (2015). “Gerçeklik İlkesinin Yitimi: Baudrillard’ın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları”. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 15. 65-84.Uslu, İ. (2011). Mimari İmgenin Eleştirisi Üzerine: Jean Nouvel Aracılığıyla Jean Baudrillard’ı Okumak. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Yumrukuz, Ö. (2015). Jean Baudrillard’ın Simulasyon Kuramı Çerçevesinde Türkiye’de Medya İncelemesi (2010-2012). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.