Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı : 3 Sayfalar 590 - 600 2018-09-30
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSE SENEDİ FİYATLARININ TAHMİNİ
DERYA ONOCAK,SELAHATTİN KOÇ
11 261

Öz Emeklilik yatırım fonu hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek amacıyla, yapay sinir ağları (YSA) yöntemi kullanılarak altı farklı hisse senedi emeklilik yatırım fonu için altı farklı modelin oluşturulduğu bu çalışmada, girdi değişkenleri olarak;  euro alış kuru, dolar alış kuru, cumhuriyet altını satış fiyatı, BİST 100 endeksi kapanış fiyatı, bankalarca açılan TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır. Ocak 2003- Ekim 2017 tarihleri arasındaki aylık verilerin % 70’inin eğitim, % 10’unun doğrulama ve  % 20’sinin test için kullanıldığı modellerde  YSA, yüksek bir eğitim performansı göstermiş ve sonuçta ağın gerçek değerlere yakın tahmini değerler ürettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Yapay Sinir Ağları, Emeklilik Yatırım Fonları
Adebiyi, A., Adewumi, A. O. and Ayo, C. K. (2014). “Comparison Of ARIMA and Artificial Neural Networks Models For Stock Price Prediction”, Journal Of Applied Mathematics, 1-7. Akcan, A., Kartal, C. (2011). “İMKB Sigorta Endeksini Oluşturan Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatlarının Yapay Sinir Ağlari İle Tahmini”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (51), 27-40.Alper, Y. (2002). “Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik”, Çimento İşveren Dergisi, 16(2), 11-32.Çalışkan, M. M. T., Deniz, D.(2015). “Yapay Sinir Ağlarıyla Hisse Senedi Fiyatları ve Yönlerinin Tahmini”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(3), 177- 194.Demirbilek, İ. (2012). Türkiye’de Bireysel Emeklilik Uygulamaları. Erdal, F. (Ed.), Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi içinde (s.136-155), Web- Ofset, Eskişehir.Diler, A. İ. (2003). “İMKB Ulusal-100 Endeksinin Yönünün Yapay Sinir Ağları Hata Geriye Yayma Yöntemi İle Tahmin Edilmesi. Türkiye’de Bankalar, Sermaye Piyasası ve Ekonomik Büyüme: Koentegrasyon ve Nedensellik Analizi (1989-2000)”, 81.İMKB Dergisi, 7(25-26), 65-83.Dutta, G., Jha, P., Laha, A. K., & Mohan, N.(2006). “Artificial Neural Network Models For Forecasting Stock Price İndex İn The Bombay Stock Exchange”, Journal Of Emerging Market Finance, 5(3), 283-295.Elmas, Ç. (2003). Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, Eğitim, Uygulama), Ankara: Seçkin Yayıncılık.Erdoğan, E., Özyürek, H. (2012). “Yapay Sinir Ağları İle Fiyat Tahminlemesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 85-92.Hadavandi, E., Shavandi, H. and Ghanbari, A. (2010). “Integration Of Genetic Fuzzy Systems and Artificial Neural Networks For Stock Price Forecasting”, Knowledge-Based Systems, 23(8), 800-808.Hafezi, R., Shahrabi, J., & Hadavandi, E. (2015). “A Bat-Neural Network Multi-Agent System (BNNMAS) For Stock Price Prediction: Case Study Of DAX Stock Price”, Applied Soft Computing, (29), 196-210.Hill, T., Marquez, L., O'Connor, M., & Remus, W.(1994). “Artificial Neural Network Models For Forecasting And Decision Making”, International Journal Of Forecasting, 10(1), 5-15.https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/#collapse_1 (Erişim Tarihi: 03.11.2017)http://www.spk.gov.tr/SiteApps/PortfoyDegerleri/YatirimFonlari/E (Erişim Tarihi: 05.11.2017)Kaastra, I. and Boyd, M. (1996). “Designing A Neural Network For Forecasting Financial and Economic Time Series”, Neurocomputing, 10(3), 215-236.Karaatlı, M., Güngör, İ., Demir, Y. ve Kalaycı, Ş. (2005). “Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Tahmin Edilmesi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(3), 38-48.Khashei, M. and Bijari, M. (2010). “An Artificial Neural Network (P, D, Q) Model For Timeseries Forecasting”, Expert Systems With Applications,37(1), 479-489.Koç, M. L., Balas, C. E. ve Arslan, A.(2004). “Taş Dolgu Dalgakıranların Yapay Sinir Ağları İle Ön Tasarımı”, Teknik Dergi, 15(74), 3351-3375.Kutlu, B. ve Badur, B. (2009). “Yapay Sinir Ağları İle Borsa Endeksi Tahmini”, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Dergisi, 20(63), 25-40.Moghaddam, A. H., Moghaddam, M. H., & Esfandyari, M.(2016). “Stock Market İndex Prediction Using Artificial Neural Network”, Journal Of Economics, Finance and Administrative Science, 21(41), 89-93.Özçalıcı, M. (2016). “Yapay Sinir Ağları İle Çok Aşamalı Fiyat Tahmini: BIST 30 Senetleri Üzerine Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 209-229.Öztemel, E. (2003). Yapay Sinir Ağları, İzmir: Papatya Yayıncılık. Shen, W., Guo, X., Wu, C., & Wu, D. (2011). “Forecasting Stock İndices Using Radial Basis Function Neural Networks Optimized By Artificial Fish Swarm Algorithm”, Knowledge-Based Systems, 24(3), 378-385.Tektaş, A. ve Karataş, A. (2004). “Yapay Sinir Ağları ve Finans Alanına Uygulanması: Hisse Senedi Fiyat Tahminlemesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(3-4), 337-349.Ticknor, J. L. (2013). “A Bayesian Regularized Artificial Neural Network For Stock Market Forecasting”, Expert Systems With Applications, 40(14), 5501-5506.Ulusoy, T. (2010). “İMKB Endeks Öngörüsü İçin İleri Beslemeli Ağ Mimarisine Sahip Yapay Sinir Ağı Modellemesi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 3(5), 21-40.Ünlü, Ö. G. U., Yildiz, B. ve Yalama, A. (2009). “İlk Halka Arzlarda Uzun Dönem Getirilerinin Tahmini: Yapay Sinir Ağları İle İMKB İçin Ampirik Bir Çalışma”, Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, (10), 29-47.Vaisla, K. S., Bhatt, A. K. (2010). “An Analysis Of The Performance Of Artificial Neural Network Technique For Stock Market Forecasting”, International Journal On Computer Science And Engineering, 2(6), 2104-2109.Yiğiter, Ş. Y., SARI, S. S., & BAŞAKIN, E. E. (2017). “Hisse Senedi Kapanış Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri İle Tahmin Edilmesi”, Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 1-22.Zhang, Y. and Wu, L. (2009) “Stock Market Prediction Of S&P 500 Via Combination Of İmproved BCO Approach and BP Neural Network”, Expert Systems With Applications, 36(5), 8849-8854.13/03/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2018


Makalenin Yazarları
DERYA ONOCAK
SELAHATTİN KOÇ