Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Veri girişi içinde kadın çalışanlar:iş ve iş dışı deneyimleri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
454
DOI :
Özet Türkçe :

Veri girişi tüm dünyada kadınların ağırlıklı olarak yer aldığı bir çalışma alanı olarak tanınır. Özeııikle, Taylorist çalışma ilkelerine dayalı düşük nitelikli işin olumsuz etkileri yoğun bilgisayar kullanımıyla pekiştirilir. Bu çalışma iş ile iş dışı yaşam alanında yoğun bilgisayar kullanunının kadınlar üzerindeki etkilerini incelemekt~-dir. Iş ile iş dışı yaşam deneyimlerinin ilişkililiği, kültür tarafından toplumsal cinsiyet rollerini ifade ı-den "sosyal rol" kavramı ile kurulmaktadır. Iş (kamusal alan) ile iş dışı (özel alan) yaşamdaki sosyal roller, çalışanların sosyal yaşamın bu iki alanında farklı rol setlerine üye olmaları yoluyla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma için, Ankara'da bilgi işlem merke-zi bulunan 15 kamu kuruluşu seçilmiş ve burada evli ve çocuklu 661 bilgisayar operatürü (kadınların oranı %90.6) araştırmaya alınmıştır. Aynı şekilde, benzer bir işte kağıt-kalem ile çalışan 137 çalışan (kadınların oranı %84.7) kontrol grubu olarak kullanılnuştır. Bu çalışmanın önemli sonuçlarından biri, bir yanda yoğun bilgisayar kullanımımn işteki sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, diğer yandan bilgisayarla çalışanların iş dışı yaşamda insanlarla daha fazla sosyal temasta bulunmasına olanak sağladığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Data entry is known as a female-dominatcd work all over the world. Especially, negative impacts of low-grade work quality bascd on Tayloristical work principles are reinforced by the intensive usage of computer. This study examines eHl'ets of iııtı'nsive computer usage on women workers at work and nonwork life domain. The rclatedness of work and nonwork life experience has bcen established through the concept of "social role"gendered by culture. Social rolcs in work (public sphere) and nonwork (private sphere) liVl'S have bccn rclated by the membership of workers in different role-sets in these two areas of social life. For this study, in Ankara, fiftccn governmental organizations with database units were chosen and 661 operators (women's ratio is 90.6%) who were married and had children were selectcd. In the same way, 137 workers who work with papcr-pencil in similar jobs (women's ratio is 84.7%) were usı-d as the control group. One of the important results of this study shows that on the one hand excı'Ssive computer usage at work life has negative effl'ets on social relations, on the other hand it enables the computı'r users to have more social contact with people at nonwork life.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :