Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye' de yasa önerisi hazırlama ve norm koyma tekniği ve yasamacı mesleğinin nitelikleri üzerine

Yazar kurumları :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü1
Görüntülenme :
599
DOI :
Özet Türkçe :

Yasa önerisi hazırlama ve narın koyma tekniği, yasa koyucu organın üyeleıı t"rafından aktarılan hilgiler doğnıltusunda yasa önerisi üretme işiyle ilgili uygulama ve kuralları kaps"r. Bunların bir bölümü, hiçimsel kurallar olup TBMM İçtüzüğünde düzenlenmiştir. Biçimsel kurallar dışında kalan teknikiere ilişkin parlamento hünyesinde yazılı bir kaynak hulıınmamaktadır. Bakanlıklar ve öteki bnııı kumluşlarınca yasa önerisi bazırlamada hir uygulama birliği sağlanmasına yönelik olarak Başbabnlık tarafından çıkarılan yönetmelik niteliğinde bir Imkuki düzenlenıe yüıiirlükte bulunmaktadır. Ancak. yeterli düzeyde olmayan hu düzenlemenin haşarıyla uygulandıı;ıııı söylemek güçtür Türkiye'de yasamacı mesleğinin niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara lıız verilmelidir. Yasa önerisi bazırlama işiyle uğmşan teknik görevlilerin, sosyal hilimlerin temel alanlarıyla ilgili disiplinler araSI hirikime sahip olmaları gerekir. Yasamacı, yasamıı diliyle ilgili terimleri ustalıkla hıllanahilecek ve hukuk düzeninin gelişmesine katkıda hulunabilecek düzeyde çok yönlü yetiştirilmclidir.

Özet İngilizce :

The technique of legislative dratling and role-making includes all applications and nıles eoneerning Jegislative dmfıing in the direetion of inforınation given hy legislatııre's memhers. Sonıe of tlıose formal nıles are eovered by tbe Rules of Proeedure. There isn't any writlen nıle in parliamentiary law except from forıııa! mles mentioned ahove. In order to getunifonnity of practiee on lefislative drafıing between ministeries and all other public İnstitutions, a lcgal arrangement, l'oınproıııising rcgulative charadenstil' put inlo forcc by pJiIlIl: nıinistry is stili valid. This regıılation is not on desirahle levcl and it is hani to say that regıılalions are appli"d S'U eessfıı ii y. The eflorts ainıing to improvement of legislative draftsman's professional ,1ualities mu st he aeeelerated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :