TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BÜYÜMESİ, JEOPOLİTİĞİ VE KALKINMA BOYUTUYLA İHMAL EDİLEN YÖNÜ

Global dünyanın bir parçası olan ve yeni dünya düzenin gerçekleriyle yüz yüze gelen “Ulusal bağımsızlık” ve “ulusal egemenlik” temeline dayalı bir Türkiye tasarımının gelecek öngörüsü, ulusal bilgi, bilinç, strateji ve politikanın üretilmesi, vizyon, strateji, gayret ve yaratıcılığın asli unsur olduğu, teknoloji devriminin yeni boyutlarının yaşama hız esneklik ve kolaylık getirdiği, etik anlayışının ve hukuk yapısının daha sağlam olduğu bir anlayışa bürünmüş olmasından geçmektedir(Kansu,1997). Bu boyut, Türkiye’nin kimlikli, benlikli ve eşit koşullu evrensel bir buluşmasının temel koşuludur”. Dinamik bir süreçten geçen bir toplumun bireyi olarak bu yeni düzende, özgeçmişini önceden yazabilen, kendi geleceğini planlayıp gerçekleştirebilen, iş aleminin ortak dilini kullanabilen, bilgi teknolojisine hakim, ortak uygarlığın genel kültürüne vakıf olduğu kadar bunun yerel özelliklerinin de farkını kavrayan “global bireye ve ülkeye” büyük imkanlar tanınmaktadır. Bununla birlikte, İktisadi gelişmede rekabet ve ulusal rekabet gücünün hala açıklanamamış önemi bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu ülkelerin hem ileri teknolojilere yönelik adımlar atarak sanayilerini yeniden yapılandırmaları, hem de her düzeydeki rekabet üstünlüğünü sağlamaya yönelik rekabet stratejilerini iyi düzenlemeleri gerekmektedir.

TURKEY'S ECONOMIC GROWTH, GEOPOLITICS AND THENEGLECTED ASPECT OF DEVELOPMENT

The future reflection of a concept of Turkey based on “National Independence” and “National Sovereignty”, a part of the global world, and facing the facts of the new world order strictly depends on its being equipped with an understanding in which national knowledge, awareness, strategy, and policies are produced, vision, strategy, effort, and creativity are the primary components, the new dimensions of the technological revolution provide life with speed, mobility, and easiness, and the concept of ethics and legal structures are stronger. This dimension is the primary condition of a global integration of Turkey based on identity, personality and equal conditions. Infinite opportunities are provided for “a global individual or a global country” being able to determine, as the individual of a society undergoing a dynamic period, his background beforehand, planning his future on his own and experiencing it, using the common language of business, mastering information technology, and conceiving the local characteristics of the common civilization as well as understanding its culture in general(Porter,1998). Therefore,competition and dynamics of national Competitive Advantage are of critical, but unexplained importance on economic development. Therefore, such countries need to restructure their industries by making new investment on advanced technologies as well as to devise effective competitive strategies for having competitive advantageous