Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel perspektifte yönetim danışmanlığı hizmeti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Yönetim danışmanlığı tlim dlinyada hızla bUyüyen sektörlerden birisidir. Örgütsel bağlamda danışmanlık hizmeti 1870'lerden itibaren görülmektedir. Bilimsel yönetim uygulamaları için rehberlik niteliğinde başlayan danışmanlık. 1930 sonrası insan ilişkileri ekolünün önem kazanmasıyla davranış bilimleri eğitimini de kapsamış. klireselleşme sürecinde değişen koşulların getirdiği al1an rekabet yeni yöntem ve yaklaşımların doğması na sebep olmuştur. Tanımlar lizerinde tam bir anlaşma sağlanamadığından. yönelim danışmanlığı işinin bliyliklliğlinli saptayabilmek de zordur. Sektöre dahil edilen hizmetler çeşitli kaynaklarda farklılık göstermekıe. buna bağlı olarak da değişik kaynaklarda sektörün gelir payı. danışman sayısı vb. başlıklarda tutarsız rakamlarla karşılaşılmaktadır. Ancak ol1ak bulgu. sekıörün özellikle 1980 sonrasında hızla yükseldiğidir. Bu çalışmanın amacı. yönetim danışmanlığı kavramının ve sektörünlin 1870'lerden günümüze hangi evrelerden geçtiğini saptayabilmektir.

Özet İngilizce :

Management consuitiog is one of the fast growing sectors in the world. At an organizational leveı. consuiting services are observed since 1870s. Consulıing. which commenced as a guidance for scienıillc managemenı applications. covered Ihe educatian of behavioural sciences afıer i930s when human reiaıions gain more impol1ance than before. Compeliıion that is forced by dıanging coııdiıions of globalization process caused new methods and appraaches come to life. lı is diflicuit ıo kııo\\\\\\\\' ıhe scale of managemeııt consuiting. since ıhere is no compleıe understanding on the dellniııoııs. Differenı sourees report contradictory IIgures under ıitles such as number of consulıants. seclors income raıio. according to the services whieh are included to the seclOr. However. [here is one common conclusion thal ıhe sector have grown immensly af ter 1980. The aim of this study is to establish the phases which the definiıion of management consuiting and the seetm itself went through from i870s to nowadays. In this way. fundamental observations would be provided for other studies which may focus on the quality of the management consuiting service ıoday and the observed and real reasons of the high demand and supply that is seen in the seclor. and. impressions will be obtained from this historical process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :