TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN YAŞAM ENDEKSİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Bu çalışmada, Türkiye’de yaşam endeksi değerlerine göre farklılık veya benzerlik gösteren illerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yaşam endeksi değerleri; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti kriterlerinden oluşmaktadır. Bu amaca ulaşmak için çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri olan k-ortalamalar kümeleme analizi ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar (ayırma) diskriminant analizi ile desteklenmiştir. Bu analizler sonucunda, Türkiye’de yaşam endeksi değerlerine göre illerin farklılık yarattığı gözlemlenmiş Türkiye’deki 81 il yaşam endeksi değerlerine göre sınıflandırılmıştır

ANALYSIS BY MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS OF LIFEINDEX OF PROVINCES IN TURKEY

In this study, we aimed to reveal the differences or similarities of living index according to the value by showing in Turkey. Living index values; housing, employment, income and wealth, health, education, environment, security, civic engagement, access to infrastructure services, social life and life satisfaction criteria consist of. To achieve this goal, multivariate statistical methods K-means clustering was supported by analysis and the results were examined by discriminant analysis. As a result of this analysis, we observed the differentiation of living in Turkey based on their index values. In 81 cities in Turkey are classified according to the value of life index