Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Proje yöneticilerinin çatışmalara karşı kullandıkları yaklaşımlar: matriks örgütte bir uygulama

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi1, Nurol inşaat ve Ticaret A.Ş.2
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma kapsamına alınan matriks yapılı örgütle proje ekiplerinde görev yapmakta olan mimar ve mühendislerin. proje yöneticilerinin yatışma karşısında kullandıkları yakla.şımlar ile, örgütlerinde vaşanan çatışma yoğunluğu. yapıcı çatışmalar ve etkili proje yönetimine ilişkin algıları belirlenmeve yalışılmıştır. Katılımcılara, Harker, Tjosvolct ve Andrews Iandindan geliştirilen anket uygulanınışıır. Ankete verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda, bu örgütle en f,ızla işbirlikyi yaklaşımın kullanıldığı, çalışanların genelde proje yönetiminden memnun oldukları, onaylayıc! ve rekabetçi yaklaşımlar arasında ters yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Aneak, çatışmaya karşı kullanılan yaklaşımlarla, ı;atışma YOh'llnluğu, çatışmanın yapıcılığı ve etkili proje yönetimi arasında istatistikselolarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

In the scope of this study, the conf1kt approaches used by proiect managcrs in a particıılar matrix organization were described by the architects and engineers t"king pal1 in tlıe project t",ım aJong wiıh tlıeir perception abouı the contlkt intensity, constnıctive conf1ict and effeetive project management by answering the questionnaire prepared by Barker, Tjosvold and Andrews. When the 'luestionnaire responded by the participanıs has been evaluatcd it has bcen found tlıat tlıe project managers mostly rclicd ııpon ılıe cooperative approach to conf1ict, the project ıeam members have dcelared thal they have been mostly satisfıed with the project management effecıiveness associated with that project managcr. Another resıılı obtained from tlıis study was ıhat tlıere was a ncgative relation bdwecn tlıe contirıııing and competiıive approadıes. As a final result iı was revC'llcd that for the projecı managers snıdicd, there was no statisticall y mC'lııingful relatian between the conDict approadıes u sed by the project managers and the eonllic! intensity, constnıctivcness of conllict and the cffectiveness of the project management assoeiated with those particıılar project managers considercd.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :