Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
664
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel vatandaşlık davranışları "herhangi bir emre dayalı olmayan ve örgüt için fayda saglayan davranışlar" olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık olgusu öncelikle kuramsal yönleriyle açıklanmış; müteakiben iki ayrı çalışmanın birleştirilmesi ile oluşturulan yeni bir örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeginin Türkçe'ye çeviri, uyarlarna, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına yönelik olarak bir metodoloji sunularak elde edilen bulgular tartışılmıştır. Daha sonra elde edilen bulgular bu konuda Türkiye'de yapılmış diger çalışmalarla verilerin kaynagı bakımından karşılaştırılmıştır. Ölçegin ıumü için Cronbach alfa katsayısı birinci örneklem grubunda .89, ikinci grubunda .94 olarak hesaplanmış; faktör analizi sonuçları ise Türkçe ölçeğin orijinal ölçekle benzer bir yapıda oldugunu ve yakınsama geçerliğine sahip oldugunu göstermiştir. Sonuçlar, oluşturulan örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin yüksek olduğunu ve Türkiye'de yapılacak araştırmalarda başarı ile kuııanılabilecegini göstermekte; verilerin kaynağı bakımından amir değerlendirmeleri ile kişisel yargıların birbirinden farklı olmadığını ve yapılacak çalışmanın özeııiği göz önüne alınarak iki veri kaynağından birisinin seçilerek kuııanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

Organizationa! citizenship behavior can be defined as "individual behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward system, and in the aggregate promotes the efficien! and effective functioning of the organization". This study has attempted to define "organizational citizenship" through a theoretical perspective and then, a methodology has been presented and the data has been discussed regarding the translation and adaptation of a new organizational behavior scale (that has been formed by combining two separate studies) to Turkish as weıı as its validiıy and reliability. Afıerwards, the findings have been compared with some other research results vis a vis data sources. For whole measure cronbach's alpha coefficients have been computed .89 for the first sample and .94 for the second one. The factor analyses results have shown that the Turkish version of the scale had the same construct with the original one and it had convergent validity. The results have shown thaı the adapted version of the organizational citizenship behavior scale is avaiid instrument lo be used in studies in Turkeyand that two differen! daıa sources, namely, supervisor evaluations and personal judgments, mak e no significant difference and either may be used in any study depending on the purpose.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :