Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 20 Sayfalar 143 - 151 2006-06-01
CULTUREL VALUES IN THE POEMS OF ŞEHRIYAR
Şehriyar’ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri
İsa ÖZKAN
14 261

Şehriyar has been one of the most important poets of the Azerbaijan Turkish literature in the 20th century. In his poems sound and meaning have been in an accord. Apart from being a literature form, her poems includes all the culturel values of the geography and understanding it has been found in. In this respect the poems of Şehriyar have a cultural structure including Turkish customs, traditions and beliefs as well as phrases, proverbs and idioms. The poet has evaluated traditional cultural values in his own terms and brought them to this date
Şehriyar, Azerbaycan Türk edebiyatının XX. yüzyıldaki en önemli şairlerinden biridir. Onun şiirlerinde ses ve anlam mükemmel bir uyum içindedir. Şehriyar’ın şiiri, edebî bir form olmanın ötesinde, içinde şekillendiği coğrafya ve zihniyetin bütün kültürel değerlerini barındırır. Bu anlamda Şehriyar’ın şiirlerinde; Türk örf, âdet ve inanma biçimleri ile mecazlar, söz kalıpları, atasözleri ve deyimlerden oluşan bir kültürel yapı bulunmaktadır. Şair, sözü geçen geleneksel kültür unsurların kendi söyleyişiyle yeniden yorumlamış, bu değerleri kalıcı kılmayı başarmıştır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2006


Makalenin Yazarları
İsa ÖZKAN