Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgüt içi iletişim ve performans değerlendirme sistemi algıları örgüt kültürü algısını yordar mı?

Yazar kurumları :
Abant izzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, çalışanın örgüt içi iletişim ve performans degerlendirme sistemine ilişkin algılarının örgüt kültürü algısı üzerindeki yordayıcılığı incelenmiştir. Bu amaçla iki çalışma gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışmada 106 çalışan denek olarak kullanılmış ve çalışanın örgüt içi iletişim ve performans değerlendirme sistemi ile ilgili algılarını ölçmeye yönelik bir ölçeğin psikometrik eıellikleri görgülolarak incelenmiştir. İlk çalışma sonunda, incelenen İletişim ve Performans Algısı Ölçeği'nin (İPAÖ) geçerli ği ve güvenirliği ile ilgili oldukça destekleyici bulgular ortaya konulmuştur. İkinci çalışma için. bir beyaz eşya firmasının üretim, satış ve pazarlama bölümlerinden 90 çalışan denek olarak alınnuştır. Bu çalışmada, verileri toplamak için İPAÖ ve Örgütsel Kültür Tipi Ölçeği (ÖKTÖ) kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda; örgüt içi iletişim algısıııııı, başarı, destek ve hiyerarşi kültürü algıları için pozitif yönde yordayıcı olduğu görülmüşıür. Bundan başka, çalışanın örgüt içinde uygulanan performans değerlendirme sistemi ile ilgili algısının hiyerarşi kültürü algısı için pozitif, güç kültürü algısı için negatif yönde yordayıcı olduğu ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the predictability of employees' perceptions of communication and performance appraisal system in their organizations was evaluated in terms of perceplİon of organization culture. For this reason two studies were conducted. In first study two samples (106 employees used in the first and 79 employees used in the second sample) were used and psychometric properties of the scale that aims to measure employees' perceptions of communication and performance appraisal perception in organization were examined. At the end of the firs! study, the findings supported the validity and reliability of Communication and Performance Appraisal Perception Scale (CPAPS) which was examined in the tirst study. 90 employees from produetion, sales and marketing departments of a durabIe product company, were taken as subjects for the second study. CPAPS and Organizational Culture Typology Scale (OCTS) wcre used to obtain the data in that study. At the end of the analysis, it was found that the perception of eommunication in thc organization predicted achievemcnt, support, and hierarchical culture perceptions positivcly. Marcover, the findings rcvcaled that the employees perception of the performance appraisal systcm in the organization predicted hierarchical culturc perception positively and power culıure perception negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :