KURUMSAL İŞLETME YÖNETİMİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

Öz Adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk ve şeffaflık ilkelerinin tatbiki ile geçekleştirilen kurumsal yönetimle, işletme sahip ve yöneticileri ile birlikte gerek işletme içi gerek işletme dışı paydaşların çıkarlarının korunması amaçlanmaktadır. Bu denli geniş kitleleri etkileyen bir yönetim anlayışı olan kurumsal işletme yönetiminin tesisinde ve sürdürülmesinde; bağımsız (dış) denetim, iç kontrol ve iç denetim unsurları çerçevesinde yürütülen bir süreç olan denetimin etkisi yadsınamaz. Bilhassa kurumsal yönetim ilkelerinin tamamının birden oluşturulması ve işlerliğinin sağlanmasında; bir bütün olarak iç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

Kaynakça

Akarkarasu, Nahit. “Halka açık Şirketlerde İç Denetim ve Denetim Kurullarının Etkinleştirilmesine İçin Öneriler” Yeterlilik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi 2000 Ankara.Aktan, Coşkun Can, Kurumsal İşletme Yönetimi: İyi İşletme Yönetimi İçin Kurallar ve Kurumlar, SPK Kurumsal Araştırmalar Serisi. No: 4 Yayın No: 196, Nisan, Ankara, 2006.Aykaç, Özlem. “İç Denetim: Kurumsal Yönetimin Güvencesi”, TİDE TÜSİAD toplantısı, 02.03.2011, İstanbul.Bou-Road, Giselle, “Internal auditors and a value-added approach:the new business regime”, Managerial Auditing Journal, 15:4, 2000, p.182-186.Cengiz, Selim. “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Kapsamında İç Denetimin Yeri Ve Önemi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, XV/II, ss.403-448.COSO, “Internal Control-Integrated Framework executive Summary” May 2013. http://www.coso.org/documents/990025P_Executive_Summary_final_may20_e.pdf. [İndirme Tarihi:05.09.2016]Eliuz, Ayşenur, “Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Etkin Bir İç Denetim İçin Denetim Komitesinin Rolü ve İMKB-100 işletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kütahya, 2007.Ergüden, A. Engin. “Kurumsal Yönetim Çerçevesinde İşletmelerde İç Denetim’in Rolü ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda İç Denetim”, TKYD. Sonbahar, 2012, ss.59-60.Güredin, Ersin, Denetim, 10.Baskı, Beta, İstanbul, 2000.https://www.kgk.gov.tr/contents%5Cfiles%5CPdf%5CKGK_Brosur.pdf. [İndirme Tarihi:25.09.2016]Karamustafa, O., Varıcı İ. ve Er, B, “Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17:1, 2009, ss.100-119.Kaval, Hasan. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) Uygulama Örnekleri ile Muhasebe Denetimi, 3. Baskı, Ankara, 2008.Krogstad, J. Ridley&L. Rittenberg, “Where we’re going?”, Internal Auditor. October 1999, p27-33.Memiş, Mehmet Ünsal ve Çetenak, Emin Hüseyin, “Kurumsal Yönetimin Kazanç Yönetimi Uygulamaları Üzerine Etkisi: İMKB’de İşlem Gören İşletmeler Üzerine Uygulama”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 21:3, 2012, ss.205-224.Nagy, Albert, L.&William, J., Cenker. “An assessment of the newly defined internal audit”, Managerial Auditing Journal.17:3, 2002, p.130-137.Öztürk, Mutlu Başaran ve Demirgüneş, Kartal, “Kurumsal yönetim bakış açısıyla entelektüel sermaye”. 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, Ankara, 2005.Pamukçu, Fatma, “Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2011, ss.133-148Rezaee, Zabihollah& Riley, Richard. “Financial Statement Fraud: Prevention and Detection” John Willey &Sons, INC, Second Editon , UK.,2009.Uzay, Şaban, “İç Denetimin Geleceği ve Yeni Eğilimler”, XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muhasebe-Eğitim: Eğilim ve Etkileşimler, 21-25 Mayıs 2003, ss.205-231.Uzun, Ali Kamil. “İşletmelerde İç Denetimin Kurulması Rolü ve Önemi”, Deloitte Türkiye, 27 Nisan 2007, Antalya, 2007.Yenice, Sedat ve Dölen, Tuğba, “İMKB’de İşlem Gören Firmaların Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunun Firma Değeri Üzerindeki Etkisi” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9:19, 2013, ss.199-213.6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, [RG:14.02.2011/27846]