KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA: MUHASEBE-İ UMUMİYE KANUNUNDAN 5018 SAYILI KANUNA BÜTÇE VE HARCAMA USULLERİNDE DÖNÜŞÜM

Öz 1980’lerden itibaren dünyanın birçok ülkesi, kamu mali yönetim sistemlerini reforme etme çabası içine girmiştir. Bunun en önemli nedeni son yıllarda yaşanan büyük ekonomik krizlerin yarattığı tahribatlardır. Bu bağlamda ülkemizde de yeni bir kamu mali yönetim sistemi oluşturulmuştur. 2003 yılında kabul edilen ve 2006 yılından itibaren uygulamaya konulan yeni kamu mali yönetim kanunumuz mali disiplinimizin tesisi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda yeni kanunun getirdiği yenilikler ele alınmaktadır.

Kaynakça

Arslan, A., “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler”, Maliye Dergisi. Sayı:145, Ocak-Nisan, 2004.Arslan, T., Teoriden Pratiğe Kamu Yönetimi, Alfa Akademi Ltd. Şti. Aktüel Yayınları, 2007.Atiyas, İ. ve Sayın, Ş., Devletin Mali ve Performans Saydamlığı, Kamu Maliyesinde Saydamlık. TESEV Yayınları:20 TESEV, 2000.Avci, M.A., Çağdaş Yüksek Denetim Ve Etkin Türk Sayıştayı, Yetkin Yayınları. Ankara, 2014.Başaran, Ş. ve Koçak, A., Yenilenmiş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu. Ekin Yayın Pazarlama, Ankara, 2012.Devlet Planlama Teşkilatı (2006). Kamu İdareleri İçin Staretejik Planlama Klavuzu. http://www.yapi.hacettepe.edu.tr/dosyalar/stratejik_planlama_klavuzu.pdf, [Erişim Tarihi:10.06.2016]Ergen, Z., “Orta Vadeli Harcama Sistemi Üzerine Kavramsal Bir Yaklaşım”, Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, Sayı,1, 2007, 301-314.Ergen, Z., “Vatandaş Bütçe Rehberi”, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar. Yıl 51, Sayı 590, Nisan 2014, 91-102.Göktaş A. (2006). Türkiye’de Çok Yıllı Bütçeleme, www.bumko.gov.tr/upload/IcDenetim/Diger/EgitimSlaytlari/agoktas.ppt, [Erişim Tarihi:12.4.2016]http://www.sayistay.gov.tr/haber-duyuru/haber/saybutce.pdf, [Erişim Tarihi:10.05.2016]http://www.sayistay.gov.tr/tc/faaliyet/StratejikPlan_2014-2018.pdf, [Erişim Tarihi:06.06.2016]Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5018 Sayılı, (2003). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdfParlak, B. ve Sobacı, Z., Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi; Ulusal ve Küresel Perspektifler. Alfa Akademi Ltd. Şti. Aktüel Yayınları,2. Baskı 2008.T. C. Sayıştay Başkanlığı, (2011). T.C Sayıştay Başkanlığı, 2012 Yılı Bütçe Sunuş Konuşması, Ankara, 2011.T. C. Sayıştay Başkanlığı,Stratejik Plan 2014-2018. T.C. Sayıştay Başkanlığı,Ankara, 2014.Tosun , E, Kamu Mali Yönetimi. Devlet Bütçe Uzmanları Derneği, Aralık 2007.Tosunoğlu, Ş.ve Dülger, C., Kamu Mali Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını. No:2811,2013.Usta, E., “Mali Reform Süreci ve 5018 Sayılı Kanunun Genel Değerlendirmesi”, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu Kitabı. 25-27 Mart 2011. Ege Üniversitesi, İzmir.Yurdadoğ, V.,Akça, H. ve Ünlükaplan, İ., “Geçişin 25. Yılında orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi Özgürlükler Açısından Değerlendirme”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal,2016, pp.100-122.