Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme ve sosyal güvenlik krizi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

1970'li yılların sonunda nüfuzu artan neo. liberalizm, ulus devlet düzeyinde sosyal alanın bastırılma sürecini başlatmıştır. Dünya ekonomilerinin artan oranda bütünleşmesi ve sermayenin sınırlar arası serbestliği, hükümetlerin geniş kapsamlı reli,h politikaları uygulama olanaklarını ve !inansman kabiliyetlerini erozyona uğratmıştır. Uluslararası rekabet baskısı ülkeleri işgücü maliyetlerini düşürmeye zorlarken, gelişmekte olan ülkelerin arasındaki işgücü maliyetlerini düşünne yarışı "dibe doğru yarış", gelişmekte olan ülke insanlarının sosyal güvenliklerini ciddi ölçülerde zedelemiş ve nüluslarının önemli bir bölümünün sosyal güvenlikten yoksun kalmalarına yol açmıştır. Türkiye 1980'li yıllarda uygulamaya koyduğu ekonomik programla dünya pazarlarına açılmıştır. Bu süreç sosyal güvenlik kuruluşlarını doğrudan yada dolaylı yollardan etkilemiş, Türk sosyal h'Üvenlik sisteminin !inansman kabiliyeti ciddi ölçülerde sınırlanmış, sistem krize girmiştir. Diğer taraftan, uygulanan politikalar sonucu artan gelir eşitsizlikleri, yoksullaşma, işgücü piyasasının esnekleşmesi, geniş toplum kesimlerinin sosyal güvenlik ihtiyacını d.~ha da artınnıştır. Türkiye rekabet edebilirliğini güçlendirecek politikaları geliştirmek zorundadır. Sadece işgücü maliyetlerini geriletmeye yönelik politikalar sosyal istikrarı ve güvenliği ciddi bir biçimde tehlikeye sokmaktadır.

Özet İngilizce :

Neo-liberalism, having increased its influence at the end of 1970's. set out tlıe process of suppressian of the social field at nation-state Icvel. nıe ever-increasing integratian of the world econonıics and free mavement of capitalover national boundaries croded the possibilities for coınprehcnsive welfare policies and linıited the finance capabilities of the governments. While ılıe pressures from the international compctition forecd the countries to lower ılıe labor casts, tlıe nıce among the developing countrics to lowcr the labor costs to the boltoın, seriously damaged tlıe social prntectian of ılıeir peoples ,ınd resıılted in tlıe deprivation of sigııificant parts of tlıeir papulation from social security. Turl;ey opencd its economy to ılıe world markets through the econoıııic prognıııuııe put into effcct in the 1980's. nıis change had direct and indirect effects on tlıe social security instiıutions; liıııited tlıe linance capability of Turkish social security system and the system entered into crisis. On the other hand, increased income inequalities, impoverisment, flexibilization of ılıe labar markets wJıich resulted froın tlıe policies applied, expanded the need of the broad sections of the populaıion for social security. Turkey has to develop policies to strenghten her competitibility. Policies aimed only at ılıe reductioıı of labor costs seriously endanger the social sıabiliıy and security.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :