Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetiminde rekabet, rekabetin kurumsallaştırılması ve rekabet mekanizmaları

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
702
DOI :
Özet Türkçe :

Önceleri sadece özel sekıörle ilgili olduğu düşünülen rekabeı kavramı. artık günümüzde kamu yönetimi ile ilişkili olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Rekabeı özel sektörde. etkinliğin. verimliliğin, kaliıenin. çabukluğun bir teminatı ya da tetikleyicisi olarak algılanmakıadır. Bir yanda uygulamada rekabetin bu yöndeki olumlu etkileri. diğer yandan da kamu sektöründeki verimsizliğin, etkinsizliğin. hantallığın. aşırı bürokrasinin sebebi olarak görülen ıekel niıeliğine karşı duyulan tepki, rekabeıin kamu yöneıiminde de gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada. kamu yöneıiminde rekabeıin oIJbilirliği. işlevleri, rekabeı biçimleri ve mekanizmaları. ortaya çıkabilecek muhıemel sorunlar ıartışılmıştır. Çalışmada özellikle kamu seklöründe rekabeı yerine geçebilecek yönıemler üzerinde durularak. kamu yönetimini modernleştirme çabalarına. yeni kamu yönetimi anlayışı (NPM) çerçevesinde ışık ıurulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The ıerm compeıiıion, which has been previously considered as relaıed to only Ihe privaıe secıor. is nowalsa used in relaıion to public adminisıration. Compeıiıion is perceived as an insurance or igniıion for effıciency, producıiviıy. qualiıy and speed in the private sectar. TIıe posilive impacts of compelilion in the private sectar coupled with Ihe reaclions ıo ıhe monopolist eharacıerislic of the public seclor. which is see n as Ihe sources of inefficiency. non-producıiviıy. over-bureaucracy have broughı compelilion inıo the agenda of publie managemen!. This sıudy considers the possible applicabiliıy of compelilion ıo public management, discussing its possible funcıions and possible competiıion forms and mechanisms as well as ıhe probable problems raised by il. Partieularly focusing on ıhe method s which could replace compelilion in ıhe public sector. ıhe paper ıries to shed lights on ıhe efforts for the modernization of public managemenı in ıhe framework of New Public Managemen!.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :