Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işgören yabancılaşması ve örgütsel sağlık ilişkisi: bankacılık sektöründe bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
714
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda örgütsel aktifler arasında insan kaynaklarının önemi artmakta, işgörenlerin daha verimli ve etkin olması için, çalışma ortamının fiziksel ve psikolojik koşullarının tasarımı üzerinde önemle durulmaktadır. İşgören yabancılaşması ve örgütsel sağlık konusu, örgütün fiziksel ve psikolojik sağlık koşullarının birlikte ele alınması gereğini ortaya koymaktadır. Söz konusu gerekliliğe göre, bu araştırmanın sorunsalını, işgören yabancılaşması ile örgütsel sağlık arasında ilişki oluşturmaktadır. Araştırmada, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bankacılık sektöründe çalışanların yabancılaşma ve örgütsel sağlık algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada örgütsel yabancılaşma ve örgütsel sağlık ölçekleri kullanılmış, analizler ölçeklerden elde edilen verilere dayalı olarak yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, aritmetik ortalama ve standart sapma, bağımsız örneklemler için t testi, çok faktörlü varyans analizi (ANOVA), regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarından, katılımcıların, yabancılaşma algıları ile örgütsel sağlığı algıları arasında anlamlı ilişkinin olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

With the significance of human resources increasing among organizational assets in recent years, the design of the physical and psychological conditions of a work environment has come to the foreground in order to make employees more productive and efficient. Employee alienation and organizational health indicate that the physical and psychological health conditions of an organization must be handled together. The topic of this research is the link between employee alienation and organizational health. The link between alienation in bank employees, who depend heavily on technology, and organizational health has been studied. For data analysis, the arithmethic mean and standard deviation, the t test for independent samples, ANOVA, and regression and correlation analyses have been used. A significant link has been established between participants’ alienation perceptions and organizational health perceptions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :