Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan ticareti ile mücadele:uluslar arası belgeler ve türkiye'nin çabaları

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi işletme Fakültesi1
Görüntülenme :
672
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan ticareti, günümüzde, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının artması, küreseııeşme, işsizlik, kadın erkek arasındaki fırsat eşitsizliği gibi olgulara bağlı olarak artnuştır. insan ticaretinin önlenmesine yönelik ilk uluslararası düzenlemeler, beyaz kadın ticaretine ilişkindir. Oysa ki, günümüzde insan ticareti çok çeşitli şekiııerde ortaya çıkmaktadır. İnsan ticaretinin önlenmesi, hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin ve hükümetlerarası örgütlerin girişimi ile 1990'Iı yılların sonunda BM tarafından ele alınmış; Sınıraşan Örgütlü Suçla ra Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol, kabul edilmiş; Avrupa Konseyi bünyesinde ise insan Ticaretine Karşı Hareket Sözleşmesi hazırlanmıştır. Uluslararası belgeler, çoğu zaman uluslararası nitelik taşıyan bu suç ile mücadele için devletler arasında işbirliği yapılması gereğinden doğmuştur. Genellikle suç örgütleri tarafından işlenen insan ticareti suçu kolaylıkla bu konuda yasal, idari ve yargısal boşluklar olan ülkelere kayabilir. Uluslararası belgelerdeki ortak nokıa, iç hukukiarda insan ticareti fiilinin suç haline getirilmesi yükümlülüğü, fiilin cezalandırılması için gereken tedbirlerin alınması ve insan ticareti mağdurlanın temel haklarının korunmasıdır.

Özet İngilizce :

Human traffıcking has been prolified as a result of globalisaıion, difference of development in the world, unembloymenı, violence to women and children, discrimination among genders. Firsı generation of international regulations on human traffıcking have ıaken the human rights perspective and the criminalized women traffıcking. However, human traflkking is occuring in various types taday. Governments, inıergovernmental and non-governmental organisations have taken the initiative to prevent the human trafficking. Convention against Transnational Organized Crime has been adopted in the auspices of ıhe United Nations. Human traffieking usually occuring in an organised group of criminals has been regulated in an additional Protocol to that Convenıion. Trafficking Protocol has generated from an urgenı necd to address the human traffieking with cooperation among the States and international organisations. lı requires the Contracting States to enact laws to eriminalize the human traffieking and protect the human rights of traffieking victims.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :