Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eit dolayımında kapitalist üretim ilişkilerinin yeniden yapılandırılması: enformasyon toplumu ve düşündürdükleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada enformasyon toplumu kavramsallaştırması iki ana yaklaşım içerisinde değerlendirilmiştir: Ilki, kavramı "toplumsal bir dönüşüm süreci" olarak gören ve bunu daha çok teknoloji alanında ortaya çıkan önemli gelişmelerin sonuçları anlamında, istatistiki verilere, nicel göstergelere, endekslere dayanarak yapan yaklaşımdır. Ikincisi ise enformasyon toplumunu küreselleşen dünya ekonomisi içerisinde, bilimin ve teknolojinin özellikle EIT bağlamında, yaratıcı bir yeniden yapılanma akımı yaratarak, bir bilim ve teknoloji politikası çerçevesinde toplumların ulusal rekabet gücünü artırmak, kalkınma-gelişme hedeflerine ulaşmak için yönlendirilmesi olarak görmektedir. Oysa her iki yaklaşım da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından çok daha yaşamsal önemdeki bir başka sürece işaret etmektedir: Sayısal uçurum, kalkınmagelişme, ekonomik büyüme sorunu ve bunların üstesinden gelebilmek için enformasyon topluma paradigmasını bir politika olarak devreye sokmak.

Özet İngilizce :

In this study, we distinguish two rnajor approaches ıo ıhe conception of "infonnalİon society". TIıe first one considers informaıion society in terms of "a process of social !ransformaıion" and relies mostıyon statistical data, quanIİtaIİve imlices and indicalors as a coııscqııence of significanl lechnological developmenıs. The second approach conceives information society in ıhe conlext of global world economy. In this perspeclive, science and ıechnology can be direcıed lowanls inereasing naıional competitiye power of socielies in tenns of science and technology policy. However, boılı of theın point lo a process wlıich has been reflecIro in opening up a way lo !ransnalional corpordtions in a competitiye environmenl for the developed socieıies. Bilı, for the developing countries, such as Turkey, this process has a more fıındamental role: Therc are ılıe problems of developmentleconomic growtlıJdigital divide and there must be a conversion of ılıe infonnation society pamdigm inlo an issue of "policy" in ord er lo overcome the problem of development.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :