Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Determining the factors that affect burnout among academicians

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
641
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to measure the levels of burnout among academicians and to investigate the factors that affect burnout levels of academicians in Turkey. The data were obtained by using sociodemographic data form, Maslach Burnout Inventory and “work and work environment” scale from 160 academicians that have been working in accounting and finance sub-department in Faculties of Economics and Administrative Sciences in 78 public and private universities. In the analysis of data, descriptive statistic (mean and standard deviation), correlation analysis, factor analysis and discriminant function analysis were used. In this study, general burnout scores and subscales of burnout scores were found to be lower than other studies. The factor analysis of the 13 items which have possible effect on burnout among academicians revealed five factors: Work environment, administrative workload, academic workload, promotion and evaluation and research fund. For determining the possible influence of factors which were revealed by factor analysis upon general burnout levels and burnout subscales, a discriminant function analysis was used.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerini ölçmek ve akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerini etkileyen faktörleri araştırmaktır. Veriler, toplam 78 kamu üniversitesinin ve özel üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde muhasebe - finansman anabilim dalında görev yapan 160 akademisyenden, sosyo-demografik anket formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve “iş ve iş çevresi” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart sapma), korelasyon analizi, faktör analizi ve diskriminant analizi kullanılmıştır. Çalışmada, genel tükenmişlik ve tükenmişlik alt boyutlarının skorları, diğer çalışmaların sonuçlarına göre daha düşük bulunmuştur. Akademisyenlerin tükenmişlik düzeylerini etkileme olasığına sahip 13 unsura uygulanan faktör analizi sonucunda, söz konusu unsurlar beş temel faktör altında toplanmıştır. Bu faktörler; iş çevresi, idari işyükü, akademik işyükü, ilerleme ve değerleme ve araştırma fonudur. Bu faktörlerin akademisyenlerin tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla, diskriminant analizi kullanılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :